วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 04:59 น.

ภูมิภาค

ปชช.ครึ่งแสน ร่วมเดิน -วิ่ง “ศรีนครินทร์มินิมาราธอน”

วันอาทิตย์ ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 18.11 น.
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ที่บริเวณอุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน และเดินเพื่อสุขภาพการกุศลเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า "วันศรีนครินทร์มินิมาราธอน"ครั้งที่ 22 เนื่องในโอกาสวันศรีนครินทร์ประจำปี 2562 โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการอธิการบดี มข.,ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รอง อธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มข.,ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัย ดิจิทัล มข.รศ.ดร. ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มข.,รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มข.,รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตย์ มข., รศ.นพ. ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล รักษาการแทนคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มข.,ผศ.นพ.ธเนศ รังษีขจี รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและการสื่อสารองค์กร,รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ ผอ.รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มข. ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายการศึกษา นิสิต นักศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไป ร่วมวิ่งกว่า 50,00 คน
 
นายวรทัศน์  รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนและเดินเพื่อสุขภาพการกุศลเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า"วันศรีนครินทร์มินิมาราธอน"ครั้งที่ 22 ที่ทางคณะแพทย์ศาสตร์ มหาลัยขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานต่างๆและผู้ให้การสนับสนุนภาคเอกชน ได้ร่วมกันจัดขึ้นในวันนี้ นับได้ว่าการที่นักเรียน นักศึกษา และพี่น้องประชาชน ทั้งหลายมาร่วมกันแสดงออกถึงความสามัคคี ความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อองค์สมเด็จย่าอย่างพอเพียง ณ ที่นี้ นับได้ว่าเป็นการร่วมทำความดีอันยิ่งใหญ่ ที่ทุกคนควรภาคภูมิใจในการออกกำลังกายไม่ว่าจะเดิน วิ่ง หรือเล่นกีฬาชนิดต่างๆอันเป็นคุณประโยชน์ต่อตนเองอย่างมหันต์ นอกจากจะทำให้เรามีสุขภาพแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดีซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินชีวิตทั้งใน การเรียน การศึกษา ตลอดจนการประกอบสัมมาชีพประจำวันแล้วยังทำให้เรามีภูมิคุ้มกันที่ดีอันจะสามารถต้านทานกับโรคภัยต่างๆได้ การแข่งขันกีฬาทุกชนิดจะมีทั้งผู้ชนะและผู้แพ้เป็นธรรมดาขอให้ทุกคนระลึกอยู่เสมอว่าการมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยแก่กันและกันจึงถือว่าเป็นผู้ชนะอย่างแท้จริง
 
รศ.นพ. ทรงศักดิ์  รักษาการแทนคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มข.กล่าวว่า การจัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนและเดินเพื่อสุขภาพการกุศล เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า"วันศรีนครินทร์มินิมาราธอน" จัดขึ้นนับตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการกล่าวคือ 1. เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อองค์สมเด็จย่า ที่ทรง กอปร์พระกรณียกิจอันไพศาลเป็นคุณูปการแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ 2.เพื่อเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนรักการออกกำลังกายให้มีสุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอ 3. เพื่อประชาสัมพันธ์"วันศรีนครินทร์"ซึ่งตรงกับวันที่ 18 กรกฎาคม ของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จย่าให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น และ 4. เป็นกิจกรรมหารายได้สมทบกองทุนวันศรีนครินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยรายได้น้อยที่มีข้อจำกัดในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และมอบรายได้จากการจำหน่ายบัตรส่วนหนึ่งให้แก่โรงเรียนและสโมสรนักศึกษาคณะวิชาฯเพื่อใช้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษาด้วยกัน
 
รศ.นพ. ทรงศักดิ์  กล่าวอีกว่าโดยในปีนี้จัดการแข่งขันวิ่งเป็น 2 ระยะทางคือFUN RUN 5.01 กิโลเมตร จำนวน 15 รุ่นอายุและมินิมาราธอนระยะทาง 10.322กิโลเมตรจำนวน 15 รุ่นอายุ รวม 30 รุ่นอายุ ในประเภททั่วไป ประเภทบุคลากรมหาลัยขอนแก่น และประเภท VIP ส่วนประเภทนักเรียน นักศึกษา ไม่จำกัดรุ่นอายุทั้ง 2 ระยะทาง และจัดการเดินเพื่อสุขภาพระยะทาง 3.80 กิโลเมตร ประเภททีมครอบครัว(ไม่น้อยกว่า 3 คน)และประเภทบุคคลชาย-หญิงไม่จำกัด รุ่น -อายุ สำหรับรางวัลผู้ชนะเลิศการวิ่งทั้ง 2 ระยะทาง แต่ละรุ่นอายุชายและหญิง จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
 
ส่วนประเภทนักเรียนนักศึกษาเข้าเส้นชัย ชาย 300 คนแรก หญิง 200 คนแรก ไม่จำกัดรุ่นอายุ จะได้รับเหรียญที่ระลึก ส่วนผู้สมัครทางออนไลน์และประเภท VIP ทั้ง 2 ระยะทาง ทุกคนที่เข้าเส้นชัยในเวลากำหนด จะได้รับเหรียญที่ระลึก สำหรับผู้ที่เดินเพื่อสุขภาพระยะทาง 3.80 กิโลเมตร ผู้ชนะเลิศแต่ละประเภทได้รับสิ่งของรางวัล ผู้เข้าเส้นชัย 300 คนแรกไม่จำกัดเพศอายุ ได้รับเหรียญที่ระลึกและของชำร่วย    
 
นอกจากนี้โรงเรียนและสโมสรนักศึกษาคณะวิชาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ส่งนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมวิ่งมากที่สุด 3 อันดับแรก แต่ไม่น้อยกว่า 200 คนจะได้รับเงินรางวัลแห่งละ 5,000 บาท การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ อาทิเช่นบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)บริษัทแลคตาซอย ,จำกัดบริษัทเอไอเอ จำกัด บริษัทขอนแก่นเจริญทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัทไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)โครงการขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ, ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน )สาขาขอนแก่น, ภาควิชาพลศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มข.ตลอดจนโรงเรียน, สโมสรนักศึกษา ,สมาคมชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพต่างๆ จนทำให้ประสบความสำเร็จในการจัดงาน.