วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 09:06 น.

ภูมิภาค

รมช.เกษตรฯ ติดตามความก้าวหน้า การขับเคลื่อนอุทัยธานีเมืองเกษตรปลอดภัย

วันพุธ ที่ 04 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 21.20 น.

รมช.เกษตรฯ ติดตามความก้าวหน้า
การขับเคลื่อนอุทัยธานีเมืองเกษตรปลอดภัย

 

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค 62 รมช.เกษตรฯ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนอุทัยธานีเมืองเกษตรปลอดภัย ซึ่งสำนักงานเกษตรจ.อุทัยธานี เป็นเจ้าภาพหลักจัดขึ้นที่ ม.6 ต.เกาะเทโพ อ.เมืองอุทัยธานี โดยมีนายอำเภอเมืองอุทัยธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สหกรณ์จังหวัดฯ ศวพ.อุทัยธานี (กรมวิชาการเกษตร) และเกษตรกร จำนวน 90 คนมาร่วมให้การต้อนรับ

 


    

โดยมีนายชนม์สวัสดิ์ ทองโพธิ์งาม รักษาราชการแทนเกษตร จ.อุทัยธานี รายงานความคืบหน้าของการขับเคลื่อนฯ 1.การสร้างการรับรู้และเข้าใจ สำนักงานเกษตรจ.อุทัยธานี ได้จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่หน่วยงานบูรณาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน รวมทั้งรับฟังปัญหา ความต้องการและนำผู้ค้าส่งลงพื้นที่พบเกษตรกร ต.เกาะเทโพ รวม 3 ครั้ง 2.แนวทางการขับเคลื่อน เพื่อให้ผลผลิตมีความปลอดภัย มี 2 แบบ คือ เกษตรปลอดภัย.(GAP) โดยจะพิจารณา กลุ่มมีความพร้อม เข้าสู่มาตรฐาน GAP และกลุ่มที่สนใจ ไม่มีความพร้อม จะได้รับการเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร เกษตรอินทรีย์ (Organic) 3.กำหนดแผนงาน

 


ด้านการตลาด มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการตลาด ทั้งตลาดภายในและภายนอกจังหวัด มีสหกรณ์จังหวัดฯ เป็นประธาน ให้สหกรณ์อำเภอห้วยคตและสหกรณ์นิคมทัพเสลา อ.ลานสัก ทำข้อตกลงรับซื้อพืชผักจากเกษตรกร ในราคาที่เป็นธรรม ด้านการผลิต มีเกษตรจังหวัด เป็นประธาน เพื่อทำแผนการผลิตรายพืช ให้ตรงกับความต้องการของตลาดและผลผลิตให้มีมาตรฐาน GAP โดยในวันที่ 9 ธค 62 จะมีการประชุมชี้แจงแก่เกษตรกรผู้ปลูกพืชผักทั้งตำบล เพื่อหากลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน อีกครั้งนี้

 


      

สำหรับ ต.เกาะเทโพ ถือเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญ 1.เป็นแหล่งปลูกพืชผักแหล่งใหญ่ของจังหวัด ส่งจำหน่ายทั้งภายในและภายนอกจังหวัด มีการใช้สารเคมีกันอย่างแพร่หลาย 2.มีผลการตรวจเลือดหาสารพิษตกค้างในร่างการทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค 221ราย ปกติ 179 ราย ปลอดภัย 20 ราย มีความเสี่ยง 13 ราย ไม่ปบอดภัย 9 ราย 3.เกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภค  มีสุขภาพที่ดี 4.เป็นนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและจังหวัดอุทัยธานี/อำเภอเมืองอุทัยธานี

 


     

จากนั้น รมช.เกษตรฯ ได้ให้แนวคิดเชิงนโยบายและแนวทางการปรับตัวของเกษตรกร ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี ทั้งนี้เพื่อให้ผลผลิตมีมาตรฐานความปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดีทั้งเกษตรกรและผู้บริโภคตลอดจนสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยาที่ดี พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จ.อุทัยธานี (กรมวิชาการเกษตร) ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุน การใช้แมลงศัตรูธรรมชาติทั้งแตนเบียนและแมลงหางหนีบ กำจะหนอนกระทู้ข้าวโพด รวมทั้งเยี่ยมชมแปลงทดลองการใช้แตนเบียนในแปลงข้าวโพด และปล่อยแมลงหางหนีบ ในแปลงข้าวโพด เพื่อกำจัดหนอนโดยไม่ต้องใช้สารเคมี

หน้าแรก » ภูมิภาค