วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 09:06 น.

ภูมิภาค

องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันพุธ ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563, 22.11 น.


สุราษฎร์ธานี-เมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้ (15 ม.ค. 63) ที่ห้องประชุมครุพัฒน์ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี เป็นปีที่ 3 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่น โดยได้บูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนงานวิจัย เพื่อสร้างให้ประชาชนชาวไทยทุกคน มีความพร้อมต่อการพัฒนาตนเองและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยคุณลักษณะสำคัญ 4 ประการ คือ การมีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ และเป็นพลเมืองดีมีวินัย

 


ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้ติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยได้รับฟังบรรยายสรุปหลักสูตรครุศาสตร์ ตั้งแต่กระบวนการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ กระบวนการผลิตครูเพื่อท้องถิ่น การส่งเสริมผลักดันให้ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตครู ตลอดจนองค์ประกอบของการผลิตครูที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 12 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


นอกจากนี้ได้ร่วมพูดคุยกับตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตามโครงการพัฒนา ท้องถิ่นของนักศึกษา ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ตนเองได้รับกลับไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่ตนเองอาศัย สู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสนี้ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตลอดจนคณะผู้บริหาร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ.

 

 

หน้าแรก » ภูมิภาค