วันพุธ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 17:38 น.

ภูมิภาค

นครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563, 10.28 น.
ที่ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชแบบบูรณาการ โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ นายอำเภอ ตัวแทนองค์กรด้านการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน
 
โดยการประชุมในครั้งนี้มีสาระสำคัญ เพื่อร่วมพิจารณาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พรุควนเคร็ง อำเภอชะอวด ,การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวต่อเนื่องโครงการ OTOP นวัตวิถี ,การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนจังหวัดนครศรีธรรมราช ,โครงการพัฒนาเมืองทุ่งสงเพื่อการท่องเที่ยว และกิจกรรมอารยธรรมแห่งสายน้ำ การแข่งขันเรือเพรียวจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้เพื่อร่วมคิด กำหนดแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริมเพื่อต่อยอดการสร้างรายได้และอาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่มีศักยภาพเพื่อรวบรวมไว้ในแผนด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับการประชุมดังกล่าวสืบเนื่องมาจากในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัด (กรอ.จว.นศ.) ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ได้มีมติในที่ประชุมให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้เกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชแบบบูรณา เพื่อการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการให้บริการการท่องเที่ยว เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชน ชุมชนการท่องเที่ยว กำหนดทิศทาง แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดศรีธรรมราชอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัดต่อไป

หน้าแรก » ภูมิภาค