วันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563 02:39 น.

ภูมิภาค

พ่อเมืองร้อยเอ็ดเปิดประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่อำเภอธวัชบุรี ประจำปี63

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563, 17.14 น.
วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่อำเภอธวัชบุรี" ประจำปี 2563 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอธวัชบุรี โดยมีนายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอธวัชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน และประชาชนเข้าร่วม
 
"บุญกุ้มข้าวใหญ่" หรือบุญคูณลาน เป็นบุญประเพณีของชาวอีสาน ที่แสดงให้เห็นจิตวิญญาณของชุมชน ที่ดำรงอยู่ด้วยวิถีเกษตรกรรมมาช้านาน ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดิน ด้วยสำนึกในบุญคุณของข้าวที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนทุกคน โดยมีการทำพิธีพราหมณ์บายศรีสู่ขวัญข้าวทุกปี เพราะชาวอีสานเชื่อว่าพระแม่โพสพมีอำนาจที่จะสามารถดลบันดาลให้ข้าวเจริญงอกงาม นำความอุดมสมบูรณ์มาให้ชาวนาที่บูชาเทวีแห่งข้าว ด้วยเหตุนี้ชาวนาจึงมีพิธีบูชาแม่โพสพก่อนที่จะลงมือทำงานหรือระหว่างตกกล้า การทำพิธีบูชาพระแม่โพสพนั้น
 
ในสมัยต่อมานิยมทำกันเมื่อเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว โดยนำข้าวมากองไว้กลางลานนวด แล้วทำพิธีบายศรีสู่ขวัญข้าว หรือเมื่อนวดข้าวเสร็จจะได้ข้าวเปลือกกองใหญ่กลางลานนวด ชาวอีสานเรียกกองข้าวเปลือกใหญ่ว่า กุ้มข้าวใหญ่ และจะทำพิธีพราหมณ์ตามประเพณีปฏิบัติของบรรพชนเรียกว่า "พิธีรับขวัญข้าว" เพราะถือคติความเชื่อว่า ขณะที่เราทำนาเกี่ยวข้าวและนวดข้าว เราใช้เท้าเหยียบย่ำข้าว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องร่วมทำพิธีบูชาพระแม่โพสพเพื่อขอขมา จะได้เป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวให้มีแต่ความผาสุก อำเภอธวัชบุรี 
 
จึงได้จัดให้มีงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2563 ขึ้นในระหว่างวันที่ 15 -16 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอธวัชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอธวัชบุรี โดยในการจัดงานจัดให้มีกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 1.การจัดแสดงสินค้า OTOP 2.การจัดประกวดการทำพานบายศรี 3.การประกวดแข่งขันกองข้าวใหญ่ 4.การประกวดเถียงนา 5.การประกวดแข่งขันตำส้มตำลีลาเพื่อสุขภาพ 6.การเจริญพระพุทธมนต์และพิธีสู่ขวัญข้าว 7.การประกวดร้องเพลงเยาวชน ประชาชนทั่วไปพร้อมหางเครื่องท้องที่ท้องถิ่น