วันพุธ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 17:47 น.

ภูมิภาค

หัวหิน จัดงานรำลึกถึงพระคุณครูในวันครูแห่งชาติ

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563, 17.50 น.

 

 

 

วันที่ 16 ม.ค. 63 ที่โดมอเนกประสงค์โรงเรียนหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีวิทยาเขตวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นประธานในพิธีงานวันครู  ครั้งที่ 64  ประจำปี 2563 มีนายศิรพันธ์ กมลปราโมทย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน  พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์จากโรงเรียนต่างๆ ใน อ.หัวหินกว่าหนึ่งพันคนร่วมในพิธี  เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมและเชิดชูเกียรติวิชาชีพครูและสร้างความตระหนักให้สังคมได้รับรู้ถึงบทบาทของครูและให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางกาศึกษา ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม และดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมความร่วมมือความสามัคคีและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม เพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ โดยในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้ครูที่ล่วงลับไปแล้ว จากนั้น พระครูวิจิตรธรรมวิภัช เจ้าคณะอำเภอหัวหิน เจ้าอาวาสวัดบุษยะบรรพต พร้อมพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ ระลึกถึงบูรพาจารย์ และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ให้แก่ผู้ร่วมพิธี

 

 

วันครูแห่งชาติของประเทศไทยเริ่มกำหนดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2499 เพื่อรำลึกถึงพระคุณครูในฐานะเป็นผู้มีพระคุณประสิทธิ์ประสาทวิชาแก่ลูกศิษย์ โดยมีการจัดงานวันครูเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2500 และเนื่องในโอกาส วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบ คำขวัญวันครู ว่า “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา”  ถือเป็นสารที่ส่งไปยังแม่พิมพ์ทั่วประเทศที่จะยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อเป็นบุคลากรทรงคุณค่า และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีต่อไป.

 

 

 

 

หน้าแรก » ภูมิภาค