วันพุธ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 17:07 น.

ภูมิภาค

วันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 "ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา"

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563, 21.24 น.


 


16 มกราคม 2563 นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 (รักษาราชการแทนผอ.สพม.8) ประธานในพิธีวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563  พร้อมอ่านสารของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติครู โดยมีนายหงษ์ดี ศรีเสน ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี อ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีจำนวนมาก ณ ศาลาร่วมใจ 49โรงเรียนวิสุทธรังสี ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

จากนั้นประธานในพิธีอ่านสารจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันครู วันที่ 16 มกราคม 2563 ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาของชาติตลอดมา

 


"ครู" เป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าของชาติและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพและคุณธรรม ซึ่งจะเป็นรากฐานที่ดีในการดำเนินชีวิตในอนาคตในปีพุทธศักราช 2563 นี้ ผมได้มอบคำขวัญ "วันครู" ว่า "ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา" เพื่อให้ครูได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาท หน้าที่ของครูยุคใหม่ที่เป็นผู้นำการเรียนรู้ กระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนเป็นนักคิดและนักพัฒนา เป็นผู้เติมเต็มความรู้และพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีประสบการณ์ต่าง ๆ ทั้งในด้านการศึกษาและการดำเนินชีวิต และจุดประกายให้เด็กและเยาวชนรู้จักคิดเป็น แก้ไขปัญหาได้ มีหลักคิดที่ถูกต้อง และมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซึ่งจะทำให้เด็กและเยาวชนทุกคนเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพและมีศักยภาพเหมาะสมสำหรับการดำเนินชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 ผมขอให้กำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่มุ่งมั่นในการทำหน้าที่ครูผู้ให้อย่างเข้มแข็ง และขอเชิดชูครูทุกคนที่ดำรงตนเป็นต้นแบบทางสังคมที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนตลอดมา

หน้าแรก » ภูมิภาค