วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 16:44 น.

ภูมิภาค

กกต.ลงพื้นที่สุราษฎร์ธานี เตรียมความพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น

วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 14.29 น.
วันที่ 14 ก.พ. 63 ที่ห้องประชุมวายุภักษ์ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น   และลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี  พบปะหารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด เพื่อการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่และตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
 
สำหรับการลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในครั้งนี้ เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่จะมีขึ้นในอนาคต ตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ.

หน้าแรก » ภูมิภาค