วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 00:17 น.

ภูมิภาค

รมช.เกษตรลงพื้นที่เมืองคอน จะเร่งขยายตลาดสินค้าเกษตรทั้งในและต่างประเทศ

วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 21.06 น.

วันนี้(14 ก.พ. 63) ที่ศูนย์รวบรวมสัตว์น้ำอินทรีย์ สหกรณ์นิคมประมงนครศรีธรรมราช จำกัด นิคมสหกรณ์ปากพญา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามราชการและพบปะกลุ่มเกษตรกรชาวประมง โดยศูนย์รวบรวมสัตว์น้ำอินทรีย์ ดังกล่าวเป็นของกลุ่มสหกรณ์ที่อยู่ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ปากพญา ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เช่าพื้นที่ป่าชายเลนปากพญา ปากนคร จากกรมป่าไม้ เนื้อที่ 6,612 ไร่ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2517 และจัดตั้งนิคมสหกรณ์ปากพญา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ และดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์นิคมประมงนครศรีธรรมราช จำกัด เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2518 ได้ดำเนินการจัดสรรให้กับเกษตรกรสมาชิกผู้เลี้ยงสัตว์น้ำเช่า เพื่อการประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้ง ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2530 จำนวน 3,834 ไร่ 2 งาน 07 ตารางวา ได้จัดแบ่งแปลงให้กับสมาชิกครอบครัวละ 30 ไร่ จำนวน 129 แปลง

 


สมาชิกสหกรณ์ประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งประสบความสำเร็จมาระยะหนึ่ง ต่อมาเมื่อมีการเลี้ยงกุ้งกันมากขึ้น ทำให้ราคากุ้งตกต่ำ ประกอบกับเกิดภาวะน้ำเสีย ทำให้การเลี้ยงกุ้งประสบปัญหาสมาชิกไม่สามารถเลี้ยงกุ้งได้ ทำให้เกษตรกรสมาชิกร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ลดลง ทางนิคมสหกรณ์ปากพญา กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับสหกรณ์ได้แนะนำ ส่งเสริมสมาชิกให้ปรับเปลี่ยนเป็นการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบธรรมชาติทั้งปูดำ กุ้ง ปลา ในระบบการจัดการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และเสริมสร้างความเข้มแข็ง ในกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ มีการขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์ปากพญา โดยบูรณาการกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาประมงลุ่มน้ำปากพนัง ศูนย์วิจัยและพัฒนาฟันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช สมาคมอาหารธรรมชาติยั่งยืนนครศรีธรรมราช สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ไทย

 


โดยมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน จีเอพี จำนวน 110 แปลง มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม พีจีเอส เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 45 ราย พื้นที่ 45 แปลง เนื้อที่ 1,444 ไร่ ปัจจุบันสหกรณ์นิคมประมงนครศรีธรรมราช จำกัด ปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2562 มี สมาชิก 139 ครัวเรือน ทุนเรือนหุ้น 1,732,700 บาท เงินรับฝากจากสมาชิก 1,383,309.91 บาท ดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตของสมาชิกเป็นธุรกิจหลัก ปริมาณธุรกิจ 9,901,967 บาท


จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะได้เดินทางต่อไปยังกลุ่มเกษตรกรบ้านแสงวิมาน ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตส้มโอทับทิมสยาม สินค้าเกษตรตามระบบการรับรองมาตรฐาน GAP เพื่อเป็นผลผลิตที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน มีคุณภาพ ส่งออกไปจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยกลุ่มเกษตรกรดังกล่าวได้จดทะเบียนเป็นกลุ่มเกษตรกรเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ปัจจุบันมีสมาชิก 65 คนมีทุนดำเนินการ 117,687.81 บาท ปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานของกลุ่มมีกำไรสุทธิ 17,852.69 บาท กลุ่มดำเนินธุรกิจ 4 ธุรกิจ ประกอบด้วยธุรกิจรวบรวมผลผลิต (ส้มโอทับทิมสยาม),ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ,ธุรกิจสินเชื่อ และธุรกิจเงินรับฝาก

 

 

โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังการติดตามและเยี่ยมชมกลุ่มสหกรณ์ว่า กลุ่มเกษตรกรทั้งสองกลุ่มมีการพัฒนาอาชีพ สร้างคุณภาพผลผลิตที่น่าพอใจ เกษตรกรมีรายได้และอาชีพที่ตรงกับความต้องการ โดยในส่วนของสหกรณ์นิคมปากพญา จะได้เร่งส่งเสริมและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ สร้างความมั่นคงและยั่งยืนด้านอาหาร ขณะที่การดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรบ้านแสงวิมานนั้น เกษตรกรต้องการความมั่นคงเรื่องราคาผลผลิต เนื่องจากตลาดส่งออกหลักกำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ซึ่งในเบื้องต้นจะได้เร่งส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ โดยจะมีการกระจายสินค้าที่มีคุณภาพผ่านทางกลุ่มสหกรณ์และเครือข่ายทั่วประเทศ รวมทั้งจะมีการแสวงหาตลาดใหม่ๆ ในต่างประเทศ เพื่อรองรับผลผลิต/สินค้าที่มีคุณภาพของเกษตรกรในทุกชนิด โดยขอให้เกษตรกรมีความมุ่งมั่นและซื่อสัตย์ต่อการประกอบอาชีพ ผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้กล่าวอีกว่าจากการติดตามงานทั้งสองจุดพบว่ากลุ่มเกษตรกรมีความต้องการรับการสนับสนุนและช่วยเหลือด้านสาธารณูปโภค เส้นทางสัญจร ซึ่งจะได้ประสานกับกระทรวงคมนาคมเพื่อให้การสนับสนุนต่อไป