วันพุธ ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 13:04 น.

ภูมิภาค

เปิดรั้ววิชาการ เปิดบ้าน “รร.ขามแก่นนคร "

วันเสาร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 11.12 น.
เมื่อวัน 15 ก.พ.ที่ ลานดอกแก้ว โรงเรียนขามแก่นนคร ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น พ.อ.(พิเศษ)ฉกาจพงษ์ หงษ์ทอง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.ขามแก่นนคร เป็นประธานเปิด กิจกรรม “เปิดรั้ววิชาการ เปิดบ้านขามแก่นนคร(KKN Open House)” ประจำปีการศึกษา 2562 กิจกรรมที่สำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านต่างๆ ได้แสดงออกถึงความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยมีนายศุภกิต สานุสัตย์ ผอ.รร.ขามแก่นนคร คณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียน ทั้งในและนอกเขตพื้นที่บริการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 265 คน 
 
พ.อ.(พิเศษ)ฉกาจพงษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.ขามแก่นนคร กล่าวว่ากิจกรรม“ เปิดรั้ววิชาการ เปิดบ้านขามแก่นนคร(KKN Open House)” ขอชื่นชมคณะกรรมการดำเนินงานทุกท่าน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่องจริงจัง การจัดการศึกษานั้นมีเป้าหมายสูงสุดคือ การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาจึงเป็นหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ต้องจัดหาประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ และแสดงออกในทางที่ดีดังการจัดกิจกรรม “เปิดรั้ววิชาการ เปิดบ้านขามแก่นนคร(KKN Open House)” ครั้งนี้ จึงนับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านต่างๆ ได้แสดงออกถึงความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 
พ.อ.(พิเศษ)ฉกาจพงษ์ กล่าวอีกว่าจากคำกล่าวรายงานของ ท่านผอ.รร.ขามแก่นนคร ทำให้ทราบกรอบแนวคิดการจัดกิจกรรม โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเฉพาะในด้านการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นกิจกรรมแสดงที่สะท้อนให้เห็นว่าโรงเรียนขามแก่นนคร ได้ดำเนินการจัดการศึกษาได้ถูกต้อง ถูกทาง และสอดคล้องกับแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอย่างแท้จริง ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนโรงเรียน ขามแก่นนครที่ได้เสียสละ ทุ่มเทในการทำงาน และสามารถแสดงศักยภาพให้บังเกิดผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ตลอดระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ที่ผ่านมา เพื่อแสดงผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของสาธารณชน ซึ่งจะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของคณะผู้ปกครองและนักเรียนที่จะเข้ามาศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในปีการศึกษาต่อไป
 
ด้านนายศุภกิจ ผอ.รร.ขามแก่นนคร กล่าวว่าความเป็นมาของการจัดกิจกรรม “เปิดรั้ววิชาการ เปิดบ้านขามแก่นนคร(KKN Open House)” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานดีเด่นของโรงเรียน ผลงานนักเรียน และประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนทั้งในและนอกเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนขามแก่นนคร โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การแสดงจัดนิทรรศการแสดงผลงานของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานแนะแนว งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การแข่งขันฟุตบอล การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การประกวด Mr. & Miss To Be Number One การออกบูธของของมหาลัยต่าง ๆ บูธขอนแก่นยูไนเต็ดฟุตบอล อะคาเดมี่ และนำเสนอผลงานของนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 รวมทั้งการแสดงบนเวทีของนักเรียนในชุมนุมดนตรีและนาฏศิลป์ ในครั้งนี้.

หน้าแรก » ภูมิภาค