วันอาทิตย์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2563 16:40 น.

ภูมิภาค

กรมชลฯเร่งสร้าง 3 เขื่อนช่วยแก้ภัยแล้งราษฎรเชียงใหม่

วันเสาร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 21.35 น.

กรมชลฯเร่งสำรวจออกแบบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 3 โครงการในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำแม่ปอน อ่างเก็บน้ำแม่ฮอด และอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ ชี้บรรเทาภัยแล้ง-น้ำหลาก สร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี มีอยู่ 5 ประเด็น ในแต่ละประเด็นเกี่ยวข้องกับศาสตร์พระราชาหรือหลักของการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 เช่น ประเด็นที่ 1 ในเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำ ก็ใช้หลักในเรื่องของการทรงงานในเรื่องขององค์รวม เรื่องของภูมิสังคม ในเรื่องของภูมิศาสตร์ หรือภูมิปัญญา เพราะในการพัฒนาแหล่งน้ำทั้ง 22 ลุ่มน้ำนั้นจะมีความแตกต่างกัน เราวางแบบสำเร็จรูปว่าจะสร้างเขื่อนอย่างเดียวทั้งหมดไม่ได้ ฉะนั้นหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 มีความสำคัญยิ่งที่จะใช้เป็นแนวทางในการทำงานและการพัฒนาแหล่งน้ำของกรมชลประทานที่ถือว่าเป็นงานที่สำคัญยิ่ง โดยเฉพาะโครงการพระราชดำริหลายโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อยังประโยชน์แก่ประสพนิกรของพระองค์ท่านในลุ่มน้ำต่างๆ

โดยจังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีโครงการพระราชดำริมากถึง 500 โครงการ แล้วเสร็จประมาณ 400 โครงการเศษ ปัจจุบันมีโครงการที่ได้ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแล้วเสร็จอีก 3 แห่ง ได้แก่ (1) อ่างเก็บน้ำแม่ปอน อำเภอจอมทอง (2) อ่างเก็บน้ำแม่ฮอด อำเภอฮอด และ (3) อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ อำเภอฮอด สามารถใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อการเกษตร และมีบางส่วนที่จะใช้รักษาระบบนิเวศน์ และจะยังประโยชน์กับบริเวณพื้นที่ที่อยู่ข้างเคียงได้ด้วย ถือเป็นประโยชน์กับประชาชนในอำเภอจอมทอง และอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่

ด้านนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง 3 โครงการ เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางในลุ่มน้ำปิงที่ได้ทำการคัดเลือกแล้วว่า มีความเหมาะสมในด้านวิศวกรรม สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ซึ่งกรมชลประทานได้ทำการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น แล้วเสร็จเมื่อ มิถุนายน2562

สำหรับการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน 1. งานเขื่อนและอาคารประกอบ 2. งานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม ซึ่งงานเขื่อนและอาคารประกอบ จากผลการศึกษาเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำแม่ปอนพบว่า จะตั้งอยู่ที่หมู่ 15 บ้านแม่ปอน ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเขื่อนดินถมแกนดินเหนียวแบบแบ่งโซน เขื่อนสูง 31 เมตร สามารถกักเก็บน้ำได้ 2.03 ล้าน ลบ.ม. อ่างเก็บน้ำแม่ฮอด ตั้งอยู่ในเขตหมู่ 2 บ้านแพะดินแดง ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเขื่อนดินถมแกนดินเหนียวแบบแบ่งโซน เขื่อนสูง 44.5 เมตร สามารถกักเก็บน้ำได้ 3.62 ล้าน ลบ.ม. และอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ ที่หมู่ 8 ตำบลฮอด อำเภอนาคอเรือ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียว เขื่อนสูง 50.50 เมตร สามารถกักเก็บน้ำได้ 12.24 ล้าน ลบ.ม.

ทั้งนี้ เมื่อผ่านดำเนินการสำรวจ ออกแบบ สู่การก่อสร้างเป็นรูปธรรมแล้ว โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง 3 โครงการ จะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญทางการเกษตร สามารถส่งนำให้กับพื้นที่เพาะปลุกด้านท้ายอ่างเก็บน้ำได้ในทุกฤดูกาล เป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคของประชาชน สามารถพัฒนาเป็นแหล่งแพร่พันธ์และเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดได้ ทั้งช่วยบรรเทาอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลาก และที่สำคัญยังช่วยสร้างรายได้จากการเกษตรและอาชีพเสริม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โครงการและพื้นที่บริเวณใกล้เคียงต่อไป

หน้าแรก » ภูมิภาค