วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 14:36 น.

ภูมิภาค

ยะลาวุ่น! สั่งปิดสำนักทะเบียนทุกแห่ง-รพ.บันนังสตางดบริการผู้ป่วยทั่วไป

วันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563, 11.09 น.
วันที่  27 มี.ค. 63 นายชัยสิทธิ์  พานิชพงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้ออกประกาศ เรื่อง ปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว  สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรมา 2019 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระหรวงสาธารณสุข  ซึ่งขณะนี้มีแนวในการติดเชื้อแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง พบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเป็นวงกว้าง   โดยเฉพาะสถานที่ที่มีประชาชนเข้ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากให้ลักษณะเบียดเสียดแออัด จึงมีความสี่ยงต่อกรแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2551 ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 และอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 8 (4) เห็นชอบให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง งดให้บริการเป็นการชั่วคราว เว้นแต่การบริการแจ้งเกิด แจ้งตาย ตั้งแต่วันที่ 26  มีนาคม 2563 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
 
นอกจากนี้ ได้มีประกาศสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแตนภาคใต้ เรื่อง ปิดทำการสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้  (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลาและสตูล)ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2563  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563  ลงชื่อ นายแวดือราแม มะมิงจิ  ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ประธานสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้
 
ด้าน  โรงพยาบาลอำเภอบันนังสตา จ.ยะลา ได้ออกประกาศปิดโรงพยาบาล 7 วัน กรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในบุคลากรสาธารณสุข จำนวน 3 ราย ซึ่งเป็นแพทย์ จำนวน 1 ราย พยาบาล จำนวน 2 ราย และมีบุคลากรถูกกักตัว จำนวน 33 ราย เฝ้าระวัง 11 ราย (แพทย์ 6 ราย พยาบาล 14 ราย และบุคลากรสาธารณสุข ( 2 ราย) ทำให้เกิดผลกระทบต่ออัตรากำลังในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้น จึงขอแจ้งให้ผู้ที่จะมารับบริการให้ทราบว่า  โดยจะเปิดให้บริการเฉพาะผู้ที่มีความจำเป็น กรณีผู้ป่วยฉุกเฉินเท่านั้น แต่จะงดการให้บริการผู้ป่วยทั่วไปทุกกรณี อีกทั้งควรงดอกจากบ้านเพื่อลดโอกาสรับเชื้อ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง   ลงชื่อ นายวิกฤตนรากรณ์ คงแดง  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบันนังสตา 

หน้าแรก » ภูมิภาค