วันอาทิตย์ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 14:24 น.

ภูมิภาค

คณะแพทยศาสตร์ มข.สร้างต้นแบบ การเรียนระบบดิจิทัลให้บุคลากรในระบบสาธารณสุข

วันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 13.03 น.

เมื่อวันที่ 22 พ.ค.ที่ ห้องประชุมกวี ทังสุบุตร คณะแพทยศาสตร์ มข.รศ. นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการอธิการบดี ม.ขอนแก่น พร้อมทั้งคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมา รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผศ.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ และดร. กิตติสันต์ ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เข้าพบปะคณะผู้บริหาร บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มข. เพื่อนำเสนอทิศทางการบริหาร นโยบายของมหาวิทยาลัย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาองค์กรร่วมกัน โดยมี รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มข. รศ.นพ. ทรงศักดิ์  เกียรติชูสกุล ผอ.รพ.ศรีนครินทร์ รศ.นพ. ภัทรพงษ์ มกรเวช ผอ.ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกวี ทังสุบุตร คณะแพทยศาสตร์ มข.