วันอาทิตย์ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 14:16 น.

ภูมิภาค

พลังสตรีหนองคายชวนปลูกผักแบ่งปันด้วยใจต้านภัย COVID-19

วันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 16.14 น.

พ่อเมืองหนองคาย รวมพลังกองทุนบทบาทสตรี ชวนปลูกผัก ปลูกด้วยรัก แบ่งปันด้วยใจ หวังสร้างความมั่นคงทางอาหาร ต้านภัย COVID-19

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการสตรีหนองคาย ชวนปลูกผัก “ปลูกด้วยรัก แบ่งปันด้วยใจ” โดยมี นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พร้อมเครือข่ายสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดหนองคาย เข้าร่วม ที่แปลงเกษตรของ นางทองมุข มูลวงษ์ศรี อายุ 59 ปี พื้นที่ 1 ไร่ บ้านป่าสักใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้ มีเป้าหมายให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกอำเภอในจังหวัดหนองคาย จำนวนทั้งหมด 126,000 คน ทุกครัวเรือนมีผักสวนครัวที่ปลอดสารพิษไว้รับประทานเอง เกิดความมั่นคงทางอาหาร และลดรายจ่ายในการดำรงชีวิต เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูล แบ่งปันพืชผักสวนครัว และขยายผลจากครัวเรือนสู่ครัวชุมชน เป็นการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต ในช่วงของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 

ด้าน นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า จากการที่กรมการพัฒนาชุมชนได้น้อมนำโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเองในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขยายวงกว้างส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคายร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดหนองคาย ได้สนองรับแผนปฏิบัติการของกรมการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนปลูกพืชผักสวนครัว ลดรายจ่าย และสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือน เป็นการรณรงค์ให้ครัวเรือนปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครอบครัวและชุมชน โดยเน้นการพึ่งตนเองให้รอดพ้นจากวิกฤตในครั้งนี้ เป็นการช่วยชาติในการลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ประชาชนไม่ต้องไปซื้อผักที่ตลาด สถานที่ซึ่งมีคนจำนวนมากและยังสามารถสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย

หน้าแรก » ภูมิภาค