วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 06:26 น.

ภูมิภาค

บางเจริญโมเดล เกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ พลิกฟื้นผืนดินให้เป็นแผ่นดินทอง

วันเสาร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 18.34 น.
วันที่ 23 พ.ค.63 นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมให้กำลังใจแก่เกษตรกร ที่ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้  โดยมี นายประสิทธิ์ แสงภักดี พัฒนาที่ดินจังหวัดกระบี่  นายสุวิทย์ พรหมรัตน์ กำนันตำบลนาเหนือ และเกษตรกรให้การต้อนรับ  พื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่  เดิมเป็นพื้นที่สวนปาล์ม และหมดสัมปทานลงเมื่อปี 2542 และได้มีการประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดินเมื่อปี 2552 รวมเนื้อที่ 215 ไร่เศษ
 
จึงได้นำมาปฏิรูปเมื่อปี 2558 จัดสร้างแหล่งน้ำขนาใหญ่ความจุ 70,000 ลูกบาศก์เมตร ก่อนตัดแบ่งเป็นแปลง ๆ ละ ประมาณ 2 ไร่ ให้เกษตรกรเข้ามาอยู่อาศัยในช่วงปี 2559-2560  และมีการสร้างแหล่งน้ำเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง ความจุ 100,000 ลูกบาศก์เมตร ดำเนินการด้านสาธารณูปโภคแล้วเสร็จในปี 2561 ซึ่งในระยะแรกดินเสื่อมคุณภาพจากการดูดสารอาหารของปาล์ม และปุ๋ยเคมี แต่ได้มีการปรับปรุงต่อเนื่องด้วยปุ๋ยอินทรีย์  พืชที่ปลูกเน้นพืชกินใบ ให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ต่อเนื่อง รวดเร็ว มีแหล่งน้ำในพื้นที่สำหรับเลี้ยงปลา เป็นอาหารโปรตีน  ซึ่งเป็นความสำเร็จที่เกษตรกรพอใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเดิมเกษตรกรปลูกยางพารา หรือปาล์มน้ำมัน เป็นพืชเชิงเดี่ยว แต่เมื่อหันมาทำแปลงเกษตรผสมผสาน และสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ลงพื้นทีเก็บข้อมูลจากเกษตรกร พบว่า ในพื้นที่ 60 แปลง 120 ไร่ เกษตรกรมีรายได้สูงถึง 600,000 บาท/เดือน  ขณะที่การปลูกปาล์ม มีต้นทุนการผลิตที่สูง การเก็บเกี่ยวผลผลิตต้องมีระยะเวลา เมื่อนำรายได้มาหักค่าใข้จ่ายแล้วจะมีรายได้เพียง 1,861 บาท/ไร่/ปี เท่านั้น 
 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า การทำการเกษตร หากมีการรวมกลุ่มกัน และร่วมมือกันจะได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ  ส่วนเกษตรกร หรือประชาชนที่มีพื้นที่ของตนเอง สามารถนำแนวทางดังกล่าวไปปลูกในพื้นที่ว่าง หรืออาจปรับเป็นการปลูกในกระสอบปุ๋ย กระถาง และอื่น ๆ ทีเหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อรับประทานในครัวเรือน ลดรายจ่าย และหากเหลือสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้เสริมได้อีกด้วย

หน้าแรก » ภูมิภาค