วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 09:38 น.

ภูมิภาค

มรส.ยกระดับการขายอาหารทะเล ช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจในครัวเรือน

วันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 15.58 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ (มรส.) จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ แก้ปัญหาความ มั่นคงทางอาหารและรายได้ให้ชุมชนชนอ่าวบ้านดอน โดยมีการอบรมเป้าหมายทางธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ครัวเรือน บัญชีครัวเรือน ตลาดออนไลน์ แผนธุรกิจ แปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ซึ่งรูปที่ส่งเป็นกิจกรรมเกือบสุดท้าย ซึ่งจะส่งมอบเครื่องมือและทดลองขายในเดือนกรกฎาคม 2563 นี้

 

 

อาจารย์มโนลี ศรีเปารยะ เพ็ญพงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้หาแนวทางรูปแบบอาชีพที่จะช่วยเสริมความมั่นคงด้านรายได้ให้กับชุมชน โดยได้จัดทำโครงการ “พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์จากทะเลเพื่อสร้างมูลค่าให้กับรายได้กับชุมชน” ขึ้นมา เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะอาชีพในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่เป็นต้นทุนของชุมชนอยู่แล้วอย่างอาหารทะเล รวมถึงเป็นทางเลือกในการหารายได้ให้กับกลุ่มประมงพื้นบ้านอ่าวบ้านดอน “ด้วยความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการและการสานต่อความรู้ที่ทันสมัย โครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จะช่วยยกระดับการขายสินค้าอาหารทะเลของชุมชนชาวบ้านดอนได้เป็นอย่างดี ทั้งยังเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาด้านเศรษฐกิจให้กับครัวเรือนที่ทำอาชีพประมงพื้นบ้าน เพราะพวกเขาจะสามารถขายสินค้าผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงมีทักษะในการแปรรูปและถนอมสินค้าอาหารทะเลให้มีอายุการบริโภคที่นานยิ่งขึ้น”

 

 

 

ด้านอาจารย์พงศ์พิพัฒน์ มากช่วย อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระบุว่า พื้นที่ดำเนินงานของโครงการจะครอบคลุมในตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยจะมีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นครัวเรือนประมงพื้นบ้านด้อยโอกาส ซึ่งประกอบไปด้วย แรงงานนอกระบบ /ผู้ว่างงาน/ ผู้สูงอายุ และกลุ่มเครือข่ายอ่าวบ้านดอน รวมทั้งสิ้น 50 คน ซึ่งแผนการพัฒนาอาชีพของโครงการ จะมุ่งการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากทะเล เช่น หอย ปู หมึก กุ้ง รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อนำเสนอสินค้าให้มีความน่าสนใจและเข้ากับรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายและการทำตลาด โดยเฉพาะตลาดออนไลน์ที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบัน.

 

 

 

 

 

หน้าแรก » ภูมิภาค