วันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 11:10 น.

ภูมิภาค

กอ.รมน.ขอนแก่น เปิดโครงการ การปฏิรูปสังคมแบบมีส่วนร่วม ของ ปชช.

วันพุธ ที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 15.16 น.

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. ที่ ศาลาชุมชน ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น พ.อ. คณธัช ชนะกาญจน์ รอง ผอ.รมน. จังหวัดขอนแก่น. (ท.) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ การปฏิรูปสังคมแบบมีส่วนร่วมของประชาชน (สานเสวนากลุ่มอาชีพ)เพื่อเป็นการบูรณาการ การบริหารจัดการ ให้ความรู้ด้านการจัดการผลผลิตและราคาผลผลิต โดยให้กลุ่มอาชีพมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการผลผลิต และราคาผลผลิต ที่กลุ่มอาชีพพอใจและเป็นธรรม และ เพื่อเป็นการให้บุคคลที่เป็นแกนนำกลุ่มอาชีพต่างๆ ในพื้นที่เป้าหมาย ร่วมกันหาวิธีการในการแก้ปัญหาและเป็นช่องทางหนึ่ง


 

 

 

เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการผลผลิต และราคาผลผลิตทางการเกษตร โดยมีการดำเนินการปรับรูปแบบตามบริบทของผลผลิตต่างๆ เป็นพื้นฐาน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น, แสดงข้อคิดเห็นกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆ โดยใช้กิจกรรมนันทนาการ และส่งเสริมความรู้ เพื่อให้มีการ บูรณาการ บริหารจัดการความรู้ด้านการจัดการผลผลิตและราคาผลผลิต อย่างยั่งยืนยาวนานสืบต่อไป ผลการดำเนินการผู้เข้าร่วมโครงการฯมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี.

หน้าแรก » ภูมิภาค