วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 15:16 น.

ภูมิภาค

ทน.อุบลฯ มอบวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้รพ.สรรพสิทธิประสงค์

วันพุธ ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 21.00 น.
วันที่15 ก.ค.63  เวลา 14.00 น.   ณ   บริเวณลานหน้าพระรูป โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี  นายแพทย์มนต์ชัย  วิวัฒนาสิทธิพงศ์   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ให้การต้อนรับ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี และคณะ  ในโอกาสเดินทางมาเพื่อมอบวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รวมมูลค่า 14,780,000 บาท (สิบสี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาท) เพื่อใช้ในการให้บริการผู้ป่วยในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19 และบริการผู้ป่วยรายอื่นที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการดูแลรักษาการเจ็บป่วย โดยมีวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์จำนวน 9 รายการ  ดังนี้ 1.เครื่องฟื้นคืนชีพแบบอัตโนมัติ   2.เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความละเอียดสูง 3 หัวตรวจ  3.เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลิตร  4.เครื่องอุ่นเลือดและพลาสมาแบบไม่สัมผัสน้ำ  5.เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิด 2 เฟสและวัดค่าสัญญาณชีพผู้ป่วยพร้อมวัดภาควัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในการหายใจออกแบบจอภาพสี พร้อมวัดคุณภาพของการกดหน้าอก  6.เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงสำหรับการฉีดยาชาเฉพาะที่  7.เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยแรงดันและปริมาตรแบบเคลื่อนย้ายได้  8.เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและอัตราการเต้นหัวใจของทารกในครรภ์  9.เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 วัตต์
 
ในการนี้ นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ในการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยทางโรงพยาบาลฯจะนำวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้ไปใช้กับประชาชนที่มารับบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

หน้าแรก » ภูมิภาค