วันอาทิตย์ ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 07:11 น.

ภูมิภาค

"มข."ร่วมมือ "อาลีบาบา" ดันหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการประกอบการดิจิทัล

วันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 17.37 น.

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. ที่ ห้องประชุม 1-2 ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.ลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง วิทยาลัยธุรกิจอาลีบาบา (Alibaba Business School) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย และการส่งเสริมกิจกรรมร่วมกันระหว่างสองสถาบัน ภายใต้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การประกอบการดิจิทัล) หรือ Digital Entrepreneur และหลักสูตรอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนี้ รศ. นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีลงนาม ดังกล่าว พร้อมทั้งรศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.และนายนเรนทร์ ทองกวาว ผู้อำนวยการบริษัท ซีซีเอ็น พาร์ทเนอร์ จำกัด ผู้แทนอย่างเป็นทางการของวิทยาลัยธุรกิจอาลีบาบา (Alibaba Business School)ร่วมลงนาม โดยมีคณบดี 5 คณะ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มข.ร่วมพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการประกอบการดิจิทัล อีกทั้งตัวแทนของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ภาคีเครือข่าย และสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นสักขีพยาน

 


   

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มข. กล่าวว่า ในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบคุณ วิทยาลัยธุรกิจอาลีบาบา (Alibaba Business School) เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือกับทาง วิทยาลัยธุรกิจอาลีบาบา (Alibaba Business School) ในการจัดการเรียน การสอน และการอบรมทางวิชาการ เพื่อสร้างบัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้ประกอบการที่มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้
   

รศ.นพ.ชาญชัย กล่าวด้วยว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้มีการปรับตัวของการศึกษารูปแบบใหม่ รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้การทำธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ ให้ก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างแท้จริง ภายใต้ความร่วมมือด้านวิชาการที่จะเกิดขึ้นในรูปแบบของการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการจัดอบรมสัมมนา สำหรับอาจารย์ นักศึกษา และผู้ประกอบการ ซึ่งจะเกิดขึ้นภายใต้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การประกอบการดิจิทัล) หรือ Digital Entrepreneur ซึ่งพัฒนาหลักสูตรร่วมกันโดยคณะฯ วิชาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ คณะศึกษาศาสตร์


 

 ด้านรศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.กล่าวว่า ปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ทำให้การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และ การดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ต้องเปลี่ยนรูปแบบไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติรอบด้านจึงเป็นความท้าทายยิ่งสำหรับสถาบันการศึกษาทั่วโลก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นอย่างยิ่งในการปรับเปลี่ยนการศึกษา (Education Transformation) เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเป็นพลเมืองโลกในอนาคต ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านดิจิทัล และธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ

 


   

รศ.ดร.เพ็ญศรี กล่าวอีกว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้สนับสนุนให้คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ร่วมมือกับอีก 5 คณะ ได้แก่ 1) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2) คณะวิทยาศาสตร์ 3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ 5) คณะศึกษาศาสตร์ รวมเป็น 6 คณะ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการประกอบการดิจิทัล (Digital Entrepreneur) ซึ่งจะเปิดดำเนินการสอนในปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นหลักสูตรแนวใหม่ ซึ่งเรียกว่า New Paradigm Curriculum ใช้การเรียนการสอนแบบ Filpped Classroom และจัดเป็นชุดวิชา เพื่อให้การดำเนินการหลักสูตรนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของท่านอธิการบดี ในการเป็นหลักสูตรนำร่องการสอนแบบใหม่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จึงได้ดำเนินงานร่วมกับ วิทยาลัยธุรกิจอาลีบาบา (Alibaba Business School) ภายใต้ Alibaba Group โดยจะนำ Global E-Commerce Talent (GET Program) มาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร Digital Entrepreneur

 


   

โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำ platform การทำ E-commerce ภายใต้ Alibaba Business School เพื่อพัฒนาอาจารย์และนักศึกษา ให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และการสร้างบุคคลผู้มีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ ไปสู่อี-คอมเมิร์ซไร้พรมแดน ผ่านการศึกษา และการอบรม เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ โดย GET Program จะดำเนินการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญจาก วิทยาลัยธุรกิจอาลีบาบา (Alibaba Business School) ทั้งการอบรมในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติที่ทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ ให้กับอาจารย์ นักศึกษา และผู้ประกอบการ
   

ซึ่งเป็นการนำเสนอแง่มุมทุกด้านที่เกี่ยวกับระบบอี-คอมเมิร์ซและการก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล การลงนามความร่วมมือในวันนี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานร่วมกันระหว่าง วิทยาลัยธุรกิจอาลีบาบา (Alibaba Business School) กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการประสานงานของนายนเรนทร์ ทองกวาว ผู้อำนวยการบริษัท ซีซีเอ็น พาร์ทเนอร์ จำกัด ผู้แทนอย่างเป็นทางการของวิทยาลัยธุรกิจอาลีบาบา (Alibaba Business School) ซีงหลังจากนี้ก็จะมีกิจกรรมต่างๆตามมา เพื่อให้เกิดความพร้อมในการเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการประกอบการดิจิทัล (Digital Entrepreneur) ในปี 2564 ต่อไป.

 

หน้าแรก » ภูมิภาค