วันอาทิตย์ ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 08:53 น.

ภูมิภาค

ถอนกล้าดำนาบุญสร้างชุมชนยั่งยืน

วันอาทิตย์ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 20.20 น.

กิจกรรมถอนกล้าดำนาบุญ ปีที่ 3 โดย นำข้าวที่ได้จากกิจกรรมในไร่ พุทธเกษตรนำไปมอบเป็นกองทุนอาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง คนไร้ที่พึ่ง ผู้เปราะบางในสังคม

 

วันนี้ วันที่ 19ก.ค.63 ณ สำนักปฏิบัติธรรมป่าโมกข์ธรรมาราม ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานพิธี เปิดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว กิจกรรมพลังบวร สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาจังหวัดสระแก้ว และ กิจกรรม "ถอนกล้าดำนาบุญ พลังบวรร่วมใจ สร้างชุมชนที่ยั่งยืน" ปีที่ 3  โดยมี นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว , นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล ผู้อำนวยวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ,นายอำเภออรัญประเทศ , คณะสงฆ์อำเภออรัญประเทศ,พัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ,ข้าราชการ ,ทหาร ตำรวจ ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

 

 

ทั้งนี้ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ปี 2563 มีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ด้านศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างต่อเนื่อง สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ด้านศาสนาประเพณี ศิลปวัฒนธรรมสู่สังคม และท้องถิ่นอย่างหลากหลายรูปแบบ และเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเห็นความสำคัญด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาจังหวัดสระแก้ว การจัด"กิจกรรมพลังบวร สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาจังหวัดสระแก้ว" ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในจังหวัดสระแก้ว

 

 

สำหรับ ไร่พุทธเกษตร หรือ สวนฮักนาแพง อยู่ในพื้นที่ของสำนักปฏิบัติธรรมป่าโมกข์ธรรมาราม ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว มีพื้นที่ประมาณ 15 ไร่ แบ่งเป็นสวน 6 ไร่ มีมะนาว 400 ต้น ลำไย, ชมพู่, ฝรั่ง, และแปลงผักสวนครัว และเป็นไร่นา 9 ไร่ โดยมี พระครูปลัดบัณฑิต อินทเมธี เป็นประธานสงฆ์ (สถานะของสำนักปฏิบัติธรรมป่าโมกข์ธรรมารามเป็นที่พักสงฆ์สังกัดมหานิกายกำลังดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นวัดในพระพุทธศาสนา) ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนพุทธเกษตรในชุมชน เป็นสถานปฏิบัติธรรม และเป็นสถานที่อบรม เข้าค่ายคุณธรรมของ โรงเรียนต่างๆการเกิดขึ้นของไร่พุทธเกษตรนั้น เกิดขึ้นจากความรัก ความสามัคคี และความร่วมมือของคนในชุมชนที่ต้องรักษาประเพณีและวิถีการทำนาแบบเดิม เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้รากเหง้าของตนเอง ในการพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน กำนันตำบลหนองสังข์ คณะสงฆ์อำเภออรัญประเทศ ผู้ใหญ่บ้านหนองสังข์  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ ชาวบ้านหนองสังข์ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ และโรงเรียนต่างๆ รวมทั้ง วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ในแต่ละปีนั้น ภาคีเครือข่ายทั้งหมด ร่วมกันจัดกิจกรรม ถอนกล้าดำนาบุญ ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 3 โดย นำข้าวที่ได้จากกิจกรรมในไร่ พุทธเกษตรเรานำไปมอบเป็นกองทุนอาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง คนไร้ที่พึ่ง ผู้เปราะบางในสังคม ในนามโครงการ "สังฆะประชาปันสุข คณะสงฆ์อำเภออรัญประเทศ" ในปีนี้ 2563 สำนักปฏิบัติธรรมป่าโมกข์ธรรมาราม โดยคณะสงฆ์อำเภออรัญประเทศ ได้สร้างยุ้งฉางไว้สำหรับเก็บข้าวเปลือก ที่เป็นผลผลิตในแต่ละฤดูกาล และจัดกิจกรรม "ถอนกล้าดำนาบุญ พลังบวรร่วมใจสร้างชุมชนที่ยั่งยืน" ปีที่ 3 ขึ้นอีกด้วย.

 

 

กิจกรรมวันนี้ประกอบด้วย การมอบกล้าพันธุ์ผักสวนครัว แก่ผู้นำชุมขน โรงเรียน และ รพ.สต. พิธีเปิดยุ้งฉางสังฆะประชาปันสุข ประเพณีสู่ขวัญกล้า การเรียนรู้วิถีชีวิตการใช้ควายไถนาและการลงแขกถอนกล้า ดำนาบุญ การตั้งโรงทาน เพื่อบริการทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม ความสำเร็จในวันนี้ เกิดจาก "บวร"บ้าน วัด โรงเรียน ในจังหวัดสระแก้ว ซึ่งผู้มีจิตศัทธาร่วมทำบุญ ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ เพื่อประโยชน์ส่วนร่วม ผลผลิตของข้าวที่ปลูกในวันนี้จะนำกลับคืนสู่สังคมต่อไป.

หน้าแรก » ภูมิภาค