วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 01:38 น.

ภูมิภาค

ส.ผู้ประกอบการนำเที่ยวภูเก็ตประชุมใหญ่สามัญ เพื่อขับเคลื่อนการทำงานให้เป็นรูปธรรม

วันพุธ ที่ 05 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 21.29 น.

เมื่อวันที่ (5ส.ค.) สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวภูเก็ตจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นางวิรินทร์ตรา ปภากิจยศพัฒน์  นายกสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวภูเก็ต พร้อมด้วย อุปนายก คณะกรรมการ ร่วมให้กันต้อนรับ นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวภูมิภาคแห่งประเทศไทย นายสุรวัช อัครวรมาศ เลขาสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายสรายุทธ มัลลัม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นายธีระ เคียนโพธิ์ธีระมาตย์ ประธานชมรมบริษัทนำเที่ยวและขนส่งภูเก็ต ผู้อาวุโสด้านการท่องเที่ยวภูเก็ต ตลอดจน ผู้ประกอบการนำเที่ยวภูเก็ต เข้าร่วมที่ห้องประชุม สุพิชฌาย์ ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ สุพิชฌาย์ ซิตี้ โฮเทล


นางวิรินทร์ตรา ปภากิจยศพัฒน์  นายกสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวภูเก็ต กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของสมาคม ว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยทางชมรมไทยบริการท่องเที่ยวภาคใต้ตอนบน โดยมีคุณศิริกร คุณวิชัย คุณสุวัฒน์ คุณกัญญารัตน์ ได้เชิญตนเข้าร่วมปรึกษาหารือ เพื่อยื่นหนังสือต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เรื่องการขอให้จังหวัดสั่งปิดธุรกิจนำเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้ประกอบการและพนักงานได้รับการช่วยเหลือจากประกันสังคม และทางจังหวัดภูเก็ตก็ได้อนุมัติให้เข้ายื่นหนังสือดังกล่าว จากความสำเร็จดังกล่าวทำให้ทั้ง 5 คน มีความคิดเห็นตรงกันที่จะก่อตั้งสมาคมเพื่อดูแลผู้ประกอบการนำเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการนำเที่ยว เมื่อจดทะเบียนเป็นสมาคมแล้ว สามารถขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆได้ชัดเจนมากขึ้น เพื่อให้สมาคมบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งงานสมาคมเป็นงานที่เหนื่อยและหนัก และต้องการบุคคลที่มีเวลา และเสียสละเพื่อส่วนรวม เพื่อช่วยขับเคลื่อน และผลักดันสมาคมให้บรรลุไปตามเป้าหมาย


อย่างไรก็ตาม นายธีระ เคียนโพธิ์ธีระมาตย์ ได้มอบเงินสนับสนุนให้กับสมาคมจำนวน 100,000 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินงานของสมาคมต่อไป