วันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 23:41 น.

ภูมิภาค

วังสะพุง ขับเคลื่อน "อำเภอคุณธรรม" สร้างความเข้มแข็งชุมชน

วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 09.36 น.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลาประชาคม อำเภอวังสะพุง พระเดชพระคุณ พระราชปรีชามุนี, ดร.เจ้าคณะจังหวัดเลย ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายประยูร อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง ประธานฝ่ายฆราวาส เปิดกิจกรรมขับเคลื่อน ”อำเภอคุณธรรม” รวมพลังทำความดี อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซึ่งมีกิจกรรมในการดำเนินการดังนี้ 
 
นายประยูร อรัญรุ กล่าวว่า อำเภอจัดกิจกรรมหมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านเข้มแข็ง)”หมู่บ้าน อยู่เย็น” ซึ่งดำเนินการในเรื่องของการพัฒนา คน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลในการพัฒนาและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 2.กิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีลห้าเข้าพรรษา 3.กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา4.กิจกรรมสวดมนต์หน้าบ้านเฟส 4 5.กิจกรรมสำรวจข้อมูลแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน(จปฐ.) 6.กิจกรรมปลูกต้นไม้แสนต้นอำเภอวังสะพุง เพื่อลดโลกร้อน และเพิ่มพื้นที่สีเขียว 7.กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการไข้เลือดออกและโรคชิคุน กุนย่า 
 
ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวมีกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 144 หมู่บ้านเป็นกลไกในการขับเคลื่อนโดยบูรณาการพลังมวลชนในหมู่บ้านขับเคลื่อนไปด้วยกันในรูป”บวร” และมีคณะกรรมการหมู่บ้านขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสร้างความตระหนัก สร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ชุมชน ซึ่งวันนี้ได้จัดเปิดการอบรม ณ ศาลาประชาคมอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

หน้าแรก » ภูมิภาค