วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 02:27 น.

ภูมิภาค

สสจ.ภูเก็ต จัดอบรมการพัฒนาการปลูกและแปรรูปกัญชาทางการแพทย์

วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563, 19.11 น.
เมื่อวันที่ 10  ก.ย.63 ที่ห้องประชุมปัญญาจารย์  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายพิเชษฐ์  ปาณะพงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการปลูกและแปรรูปกัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และงานวิจัย  โดยมี ดร.หิรัญ  ประสารการ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายแพทย์ธนิศ  เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและผู้เข้าอบรม เข้าร่วม
   
นายแพทย์ธนิศ  กล่าวว่า กัญชาเป็นพืชสมุนไพรที่เป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 โดยนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขข้อที่ 4 ให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย ซึ่งหมายถึงการดูแลความปลอดภัยตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อกฏหมายของพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ขั้นตอนการขออนุญาตปลูก ผลิตและจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 และเพื่อให้คามรู้ในการเตรียมพื้นที่ปลูก การเตรียมดินและสภาพอากาศที่เหมาะสมในการปลูกกัญชาแก่กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนเป็นการดูแล ควบคุมคุณภาพของกัญชาที่ปลูก การตรวจสารตกค้างเช่น โลหะหนัก หรือสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและการควบคุมคุณภาพของสาระสำคัญในกัญชาและเพื่อศึกษาการแปรรูปกัญชาในรูปแบบกัญชาอบแห้ง หรือน้ำมันกัญชา เพื่อให้ประโยชน์ทางการแพทย์และงานวิจัย
 
ทางด้านนายพิเชษฐ์ กล่าวว่า ขอให้ทุกส่วนนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์โดยให้มีการศึกษาถึงผลดี ผลเสียในการนำกัญชามาสกัดเป็นยารักษาโรคต่าง ๆ ซึ่งขณะนี้กำลังมีการศึกษาวิจัยเพื่อนำมาเป็นประโยชน์ในการรักษาโรคต่าง ๆ อยู่ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในทางการแพทย์ต่อไป