วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563 01:29 น.

ภูมิภาค

อัยการอำนาจเจริญ เสริมความรู้ด้านกฎหมาย บุคลากรทางการศึกษา

วันพุธ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563, 19.10 น.
นายวรเทพ สกุลพิชัยรัตน์ อัยการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย คณะบริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้การต้อนรับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ในการศึกษาดูงานตามกระบวนการ/กิจกรรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ ห้องประชุมสำนักงานอัยการจังหวัดอำนาจเจริญ 
 
ในการนี้ อัยการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีอาญา ขอบเขตความรับผิดชอบของการอัยการในกระบวนการยุติธรรม และให้ความรู้เกี่ยวกับด้านกฎหมาย และการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้บริหารการศึกษาด้วย 
 
สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งแบ่งการพัฒนาออกเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1. การเสริมสร้างสมรรถนะของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2. การเรียนรู้สภาพจริง และระยะที่ 3. การจัดทำและเสนอแผนกลยุทธ์การปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
 
ทั้งนี้ ในระยะที่ 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ได้เป็นหน่วยงาน สำหรับการศึกษาสภาพจริงของผู้เข้าร่วมพัฒนาฯ เพื่อการศึกษากระบวนการ/กิจกรรมพัฒนาฯให้มีการศึกษาสภาพจริงกับหน่วยงาน องค์กร/แหล่งเรียนรู้ ต้นแบบที่มีขีดสมรรถนะสูงเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการองค์กรต่อไป