วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 11:38 น.

ภูมิภาค

โรงเรียนสมุทรปราการ รณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563, 20.15 น.
เมื่อวันที่ 17 ก.ย.63 ทีลานเอนกประสงค์โรงเรียนสมุทรปราการ ถนนสุขุมวิทย์  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นายวชิรเชษฐ์ รุ่งธนวัฒน์วงศ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมสัญจร ภายใต้แนวคิด New Normal New World ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีน.ส.เกษแก้ว พราหมณ์ตะขบ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการกล่าวถึงวัตถุประสงค์ มีนายไพรัตน์ ก้อนทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ กล่าวให้การต้อนรับ โดยมีนายอนุวัช ควรคิด หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ผู้อำนวยการกองคลัง คณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  พร้อมด้วย คณะครู อาจารย์ และนักเรียน  กว่า 300 คน  ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
                   
ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปรารการได้เล็งเห็นความสำคัญ จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19 ซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นอย่างมาก การห้ามเดินทางและมาตรการกักตัวส่งผลให้การปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์(CO2)ลดลง แต่ปัญหาทางด้านขยะ เช่นขยะที่เกิดจากหน้ากากอนามัยใช้แล้วเพิ่มสูงขึ้นกลายเป็นขยะพิษหรือขยะติดเชื้อรวมถึงขยะจากการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ ก็พบว่าขยะพลาสติกที่เคยลดลงไปจากการรณรงค์และห้ามใช้ในต้นปี ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการสั่งอาหารรูปแบบเดลิเวอรี่ที่สร้างขยะพลาสติกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะหีบห่อแบบใช้ครั้งเดียวเพิ่มขึ้นมากมาย 
 
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด New Normal New World ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนมีความตระหนักและให้ร่วมมือกันกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ปลูกฝังให้ทุกคนเห็นคุณค่าและหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ให้มีโอกาสได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยจัดให้มีกิจกรรมสิ่งแวดล้อมสัญจร กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ในสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการจำนวน 15 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 15-25 กันยายน 2563 เพื่อกระตุ้นความสนใจของเยาวชนพร้อมจัดนิทรรศการ กิจกรรมเกมส์ การให้ความรู้ และปลูกฝังข้อคิดจากวัยรุ่นต้นแบบ ศิลปิน ดารา โดยมุ่งเน้นไปที่เยาวชนรุ่นใหม่ ที่จะเป็นแรงกำลังสำคัญในการช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรปราการต่อไป

หน้าแรก » ภูมิภาค