วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 02:08 น.

ภูมิภาค

ทอท. จัดโครงการ “ทอท.จิตอาสาพิทักษ์ป่าชายเลน”

วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563, 21.20 น.

เมื่อวันที่ 18  ก.ย.63  ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) จังหวัดสมุทรปราการ นายอนันต์ หวังชิงชัย รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายบำรุงรักษา) นายวิสิฏฐ์ บาลี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง (สายสนับสนุนธุรกิจ) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) พร้อมด้วย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และ พันเอกพิเศษ ธัญพิสิษฐ์ โพธิ์นอก ผู้อำนวยการกอง สถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก (บางปู)  ร่วมกันจัดโครงการ“ทอท.จิตอาสาพิทักษ์ป่าชายเลน” ประจำปี 2563 ขึ้นโดยได้นำพนักงาน ทอท.จำนวน 150 คน ร่วมกันปลูกกล้าไม้ เช่น ต้นโกงกาง และต้นลำพู จำนวน 9,999 ต้น เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนของประเทศไทย ตลอดจนรักษาสมดุลระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตตามแนวชายฝั่ง ซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญของการต่อสู้กับวิกฤตโลกร้อนต่อไป