วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 11:49 น.

ภูมิภาค

ฉก.ทัพพระยาเสือ 64 พร้อมปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน ไทย-เมียนมา

วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563, 21.04 น.
วันที่ 24 ก.ย.2563 พ.อ.วินิจ  สว่างเนตร ผบ.ร.29 / ผบ.ฉก.ทัพพระยาเสือ พล.ร.9 กกล.สุรสีห์ จ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า ตามที่ พล.ร.9/ กกล.สุรสีห์ ได้มีกำหนดการสับเปลี่ยนกำลังพล  และยุทโธปกรณ์ปฏิบัติหน้าที่ราชการ สนามชายแดน ประจำปี 2564 ในห้วง 1 – 4 ต.ค.2562 โดยกรมทหารราบที่ 29 ได้รับมอบให้เป็นหน่วยรับผิดชอบพื้นที่ หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ  จ.ราชบุรี จ.เพชรบุรี เพื่อให้การดำเนินการ สับเปลี่ยนกำลังพล  เป็นด้วยความเรียบร้อย 
 
พ.อ.วินิจ  สว่างเนตร ผบ.ร.29 / ผบ.ฉก.ทัพพระยาเสือ ได้เป็นประธานการดำเนินการ ตรวจสภาพความพร้อม กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม ประจำปี 2564 ก่อนออกปฏิบัติภารกิจ ป้องกันชายแดน ไทย - เมียนมา ทางด้านทิศทิศตะวันตก ของจังหวัดราชบุรี และจังหวัดเพชรบุรี ในนาม “ หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ ” ตั้งเเต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เพื่อให้กำลังพลทุกส่วนได้มีความพร้อม ทั้งทางด้านกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ ตลอดจนเครื่องมือติดต่อสื่อสาร ในการที่จะปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจ ของ กกล.สุรสีห์ และ กอ.รมน.ภาค 1 สย.2 อย่างเต็มขีดความสามารถ รวมทั้งมีความพร้อมของยุทโธปกรณ์ที่จะใช้ในการสนับสนุนด้านการบรรเทาสารณภัย ในพื้นที่รับผิดชอบ สมดั่งเจตนารมณ์ ของ ผบ.พล.ร.9 / ผบ.กกล.สุรสีห์ ต่อไป  
 
 
ทั้งนี้ ฉก.ทัพพระยาเสือ รับผิดชอบพื้นที่ตามเเนวชายเเดน รวมทั้งสิ้น 4 อำเภอ ของจังหวัดราชบุรี ( อำเภอสวนผึ้ง และอำเภอบ้านคา ) และจังหวัดเพชรบุรี ( อำเภอหนองหญ้าปล้อง และอำเภอแก่งกระจาน ) มีความยาวตลอดแนวชายแดนทั้งสิ้น 193 กิโลเมตร และมีจุดตรวจทั้งสิ้น จำนวน 5 จุดตรวจ/จุดสกัด โดยกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนจะต้องปฏิบัติตาม พันธกิจ 3 ประการ คือ  1. เฝ้าตรวจการณ์และป้องกันชายแดน ไทย-เมียนมา  2. จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ตามแนวชายแดน ไทย-เมียนมา 3. ประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน  และที่สำคัญอีกประการคือ การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับความเดือดร้อนในทุกโอกาส รวมถึงบูรนาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ชายแดน สกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid - 19 
 
 
ผบ.ร.29 / ผบ.ฉก.ทัพพระยาเสือ ได้มอบโอวาทให้กำลังพลทุกนาย ได้พึงระลึกถึงหน้าที่ของตนเองอยู่เสมอ มีความตื่นตัวตลอดเวลา มีความมุ่งมั่นและตั้งใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ รวมทั้งเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนาย ต้องรักษาระเบียบวินัย และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา และเกิดภาพลักษณ์ที่ดี ต่อกองทัพบก และประเทศชาติ ต่อไป
 

หน้าแรก » ภูมิภาค