วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 03:17 น.

ภูมิภาค

การซ้อมแผนการใช้คลื่นความถี่ในการติดต่อประสานงาน ร่วมระหว่างหน่วยงานของรัฐและประชาชน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ

วันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 10.04 น.

วันที่ 15-16  ตุลาคม 2563 สำนักงาน กสทช. ภาค 1 ร่วมกับ สำนักงาน กสทช. เขต 13 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การซ้อมแผนการใช้คลื่นความถี่ในการติดต่อประสานงานร่วมระหว่างหน่วยงานของรัฐและประชาชน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ" (รูปแบบจำลองสถานการณ์) ณ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมีผู้แทนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้แทน คท.2 และหน่วยงานเข้าร่วมงาน ได้แก่ อำเภอสังขละบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.กาญจนบุรี  จนท.อุทยานแห่งชาติ จนท.ตำรวจ จนท.โรงพยาบาลสังขละบุรี อบต.ไล่โว่ จนท.ตำรวจตระเวนชายแดน จนท.ป่าไม้ กู้ภัย มูลนิธิ ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สังขละบุรี  ผู้ประกอบการวิทยุทดลอง ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม พร้อมรถขยายสัญญาณ ฯลฯ

 

      

ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันกำหนดการจำลองสถานการณ์การเกิดภัยพิบัติในสถานที่จริง ณ หมู่บ้านสะเน่พ่อง ต.ไล่โว่ (จำลองเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ) เขาไม้แดง (เป็นจุดทดสอบ Repeater) อบต.ไล่โว่ (ศูนย์บัญชาการส่วนหน้า) และ แมกไม้รีสอร์ท (ศูนย์บัญชาการร่วม)โดยแต่ละจุดได้ทดสอบการติดต่อสื่อสารผ่านวิทยุสื่อสาร ย่าน VHF ที่ความถี่ 161.200 เมกะเฮิรตซ์  ตามประกาศ กสทช.  เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ในการติดต่อประสานงานร่วมระหว่างหน่วยงานของรัฐและประชาชน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ พ.ศ.2560 ของสำนักงาน กสทช.

 


               

ผลจากการซ้อมแผนฯ ดังกล่าว ทำให้หน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมมีความเข้าใจในการปฏิบัติ และสามารถติดต่อสื่อสารได้ชัดเจน จากจุดเกิดเหตุบริเวณหมู่บ้านสะเน่พ่อง มายังศูนย์บัญชาร่วมที่ตั้งอยู่บริเวณตัวอำเภอสังขละบุรี ซึ่งมีระยะห่างทางอากาศประมาณ 10 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน การซ้อมแผนฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี

 

 

ทั้งนี้  สำนักงาน กสทช. ภาค ๑ ขอขอบคุณ ผภภ. เขต 13 (นายวนุต ศรีจันทร์บาล) และทีมงานจาก สำนักงาน กสทช. เขต 13 ทุกท่าน ที่ได้ช่วยกันทำให้งานในครั้งนี้จนประสบความสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์

 

     
นอกจากนี้ ได้เป็นตัวแทนสำนักงาน กสทช. ภาค 1 ในการมอบสิ่งของเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านสะเน่พ่อง ด้วย