วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 03:07 น.

ภูมิภาค

ผู้ว่าฯนครศรีธรรมราช เน้น 4 ด้าน ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 19.51 น.
วันที่ 28 ต.ค. 63 ที่ห้องประชุมศรีวิชัย ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายไกรศร  วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวในระหว่างเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2564 ว่า ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช เน้น 4 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านการป้องกัน ทั้งในสถานศึกษา   นอกสถานศึกษา ในสถานประกอบการ และในหมู่บ้าน/ชุมชน ด้านการปราบปรามเน้นทั้งด้านเครือข่ายผู้ผลิต ผู้จำหน่าย การปิดล้อมตรวจค้นในหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด ด้านการบำบัดรักษาทั้งแบบสมัครใจ บังคับบำบัด ระบบต้องโทษ ซึ่งการค้นหาผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดเข้ารับการบำบัดใช้ 4 ช่องทาง คือ 1. พ่อแม่พามา 2.เจ้าตัวมาสมัครเอง 3. ตำรวจ/เจ้าหน้าที่จับกุมมา 4.โรงพยาบาลส่งตัวมา ซึ่งการบำบัดทุกระบบต้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย สถานบำบัดต้องมีมาสเตอร์แพลนที่ได้มาตรฐานเดียวกัน และแผนบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวด้วยว่า ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต้องตั้งงบประมาณโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วย ส่วนการขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE ทุกอำเภอต้องขับเคลื่อน “อำเภอ TO BE NUMBER ONE” การดำเนินของกองทุนแม่ของแผ่นดิน  การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2564  ตามนโยบายของสำนักงาน ป.ป.ส.  5 มาตรการ 9 แนวทาง 21 แผนงาน 62 โครงการสำคัญ ซึ่งทุกหน่วยงานที่มีแผนงานโครงการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ต้องบูรณาการกับแผนงาน/โครงการของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด(ศอ.ปส.จ.)นครศรีธรรมราชด้วย