วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563 15:59 น.

ภูมิภาค

สระแก้ว-ส่งเสริมการกีฬา เพื่อห่างไกลยาเสพติดของเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบ

วันศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 19.20 น.

ของวันที่ 20 พ.ย.63 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ ส.ส.สระแก้ว เขต 3 พร้อมคณะทีมงาน เปิดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ช่องกุ่มคัพ ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา  อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว มีทีมร่วมทำการแข่งขัน จำนวน 24 ทีมโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการออกกำลังกาย  ให้ห่างไกลจากยาเสพติด ในวันนี้ ได้ร่วมให้การสนับสนุนเงินจำนวน 3,000 บาทและ หจก.นวรรฌ กับเพื่อน ๆ ร่วมรุ่น ตลอดจนทีมงาน ส.ส.ให้การสนับสนุนอีก จำนวน 7,000 บาท

 


นายบัญชา ฮาดทักษ์วงศ์ ผอ.รร.ช่องกุ่ม วิทยา  คุณกำไร ห่ามผักแว่น ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร ตลอดจน คณะกรรมการตัดสิน จากชมรมฟุตบอล อ.ตาพระยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันทุกท่าน กิจกรรมส่งเสริมต้านยาเสพติด ปี 2563 ยาเสพติดเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดปัญหาหนึ่งของสังคมไทย  เนื่องจากปัญหาที่เกิดจากยาเสพติด ไม่เพียงแต่กระทบต่อสุขภาพของผู้เสพเท่านั้น ยังกระทบต่อครอบครัว  ชุมชนและสังคมส่วนรวม  ซึ่งรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ประกาศทำสงครามกับยาเสพติด  เพื่อให้ทุกพื้นที่ในประเทศไทยปลอดจากยาเสพติด  และดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆ เพื่อเป็นการผนึกพลังในการร่วมต่อต้านยาเสพติดและเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจร

 


นายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ ส.ส.สระแก้ว เขต 3  กล่าวว่า สำหรับกีฬาเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  โดยหากมีการส่งเสริมให้ ประชาชน เยาวชนได้เล่นกีฬา  ก็จะทำให้สามารถห่างไกลจากยาเสพติดได้ โครงการต้านภัยยาเสพติด ปี 2563” โดยจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประชาชนทั่วไปและหน่วยงาน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ ประชาชน  เยาวชน ส่วนราชการทุกภาคส่วน องค์กรต่างๆ  ได้มาออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ  พร้อมผนึกพลังกันในการต้านภัยยาเสพติดและสร้างกระแสให้ประชาชน ได้ตระหนักเห็นโทษ พิษภัย ผลกระทบของยาเสพติดที่เกิดขึ้น เพื่อจะทำให้ชุมชน สังคมของตำบลช่องกุ่ม และพื้นที่ใกล้เคียงเป็นชุมชน สังคม ปลอดจากยาเสพติดต่อไป

 

 

หน้าแรก » ภูมิภาค