วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563 16:36 น.

ภูมิภาค

รองอธิบดีกรมชลฯ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

วันเสาร์ ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 18.56 น.
นายประพิศ จันทร์มา  รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายชูชาติ รักจิตร    ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง   นายอรรถวิทย์ นาควัชระ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่     โดยมีนายจิตะพล รอดพลอย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน   นายสายัณห์ เหมืองสอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม  และ  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ฯ  ให้การต้อนรับ และ  รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่  ที่ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  
 
“  ปัจจุบันอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง - แม่งัด สัญญาที่ 1 ผู้รับจ้าง บริษัทไร้ท์ทัลเน็ลลิ่ง จำกัด ประกอบด้วย งานก่อสร้างประตูระบายน้ำแม่ตะมาน และ  งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำด้วยวิธีขุดระเบิด (Drill & Blast, D&B) และ ด้วยวิธีเครื่องขุดเจาะอุโมงค์ (Tunnel BoringMachine, TBM) ความยาวรวมประมาณ 13,600 เมตร  มีผลการดำเนินงานก่อสร้างแล้วกว่าร้อยละ 72 จากแผนงานสัญญาที่ 2 ผู้รับจ้าง บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย งานก่อสร้างอาคารสูบน้ำออกจากอุโมงค์ลอดแม่น้ำปิง (Pump Shaft) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 10 เมตร ลึก 40 เมตร อัตราการสูบน้ำ 90 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และ  งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำด้วยวิธีขุดระเบิด (Drill & Blast, D&B) และ ด้วยวิธีเครื่องขุดเจาะอุโมงค์ (Tunnel BoringMachine, TBM) รวมความยาวประมาณ 12,024 เมตรมีผลการดำเนินงานก่อสร้างแล้วกว่า ร้อยละ 36 ของแผนงาน  ในส่วนของอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด - แม่กวง สัญญาที่ 1 ผู้รับจ้าง บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำด้วยวิธีขุดระเบิด (Drill & Blast, D&B) ความยาวรวมประมาณ 12,500 เมตร มีผลการดำเนินงานก่อสร้างแล้วกว่าร้อยละ 28 ของแผนงาน สัญญาที่ 2 ผู้รับจ้าง บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)ดำเนินงานด้วยวิธีเครื่องขุดเจาะอุโมงค์ (Tunnel Boring Machine, TBM) ความยาวรวมประมาณ 10,473 เมตร มีผลการดำเนินก่อสร้างแล้วกว่าร้อยละ 99 ของแผนงาน “
 
จากนั้นรองอธิบดีกรมชลประทาน และ  คณะฯ   ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างประตูระบายน้ำแม่ตะมานและอาคารประกอบ งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง – แม่งัด สัญญาที่ 1 ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 
นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน   กล่าวว่า    หากดำเนินโครงการโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวง อุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ แล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำและ   ประสิทธิภาพในการจัดการน้ำในลุ่มน้ำปิงตอนบน   ซึ่งจะมีการนำระบบโทรมาตรและระบบเตือนภัยน้ำท่วมเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการน้ำ และ  การเตือนภัยจากน้ำหลากล่วงหน้าได้ ตลอดจนเป็นการเพิ่มเสถียรภาพการส่งน้ำช่วงฤดูฝนของพื้นที่ชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธาราจำนวนกว่า 175,000 ไร่   อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค การท่องเที่ยว และ  ภาคอุตสาหกรรม   ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย. 

หน้าแรก » ภูมิภาค