วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 15:10 น.

ภูมิภาค

ยุติธรรมอยุธยา จัดโครงการ "บวร" กลไกสู่ความสมานฉันท์ภายใต้พหุวัฒนธรรมชุมชน

วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 20.42 น.
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30น. ที่วัดท่าการ้อง ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา  นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  “บวร”กลไกสู่ความสมานฉันท์ภายใต้พหุวัฒนธรรมชุมชน” และเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562  โดยมี ดร.มยุรี  จำจรัส ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายประดิษฐ์  รัตนโกมล  ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฯ  หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมทำพิธีเปิดโครงการ  
 
โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชน เครือข่ายภาครัฐ ภาคสังคม และภาคเอกชน ให้เห็นถึงประโยชน์ของงานด้านกระบวนการยุติธรรม การส่งเสริมคุณธรรม สันติวิธี และสิทธิมนุษยชน เสริมสร้างแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ในสังคมที่หลากหลายเป็นพหุวัฒนธรรมโดยความร่วมมือที่เข้มแข็งของบวร  ซึ่งผู้แทนศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 157 ศูนย์ เครือข่าย ผู้ใหญ่บ้าน 11 หมู่ เครือข่าย อบต. เครือข่ายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมระงับข้อพิพาท กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกลุ่มผู้ผ่านการอบรมโครงการวิศวกรสันติภาพท้องถิ่น เข้าร่วมจำนวน 500 คน ภายในงานมีพิธีเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนที่วัดท่าการ้อง การจัดการเสวนานโยบายและทิศทางการขับเคลื่อน “บวร” กลไกสู่ความสมานฉันท์ภายใต้พหุวัฒนธรรมชุมชน การออกบูธนิทรรศการ เพื่อก่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
 
นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดเผยว่า การเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนในครั้งนี้ เป็นไป ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาท พ.ศ. 2562  เพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันการตอบสนองความต้องการที่แท้จริง  และสามารถผลักดันให้ประชาชนในชุมชน เกิดความสมานฉันท์ ภายใต้บริบทชุมชนพหุวัฒนธรรม พร้อมทั้ง ให้ความรู้ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการสร้างความสมานฉันท์ชุมชน ซึ่ง ประชาชนจะได้รับประโยชน์และอยู่ร่วมกัน อย่างสมานฉันท์ในสังคมที่หลากหลาย เป็นพหุวัฒนธรรม โดยความร่วมมือที่เข้มแข็งของ “บวร”
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่คลิป......

หน้าแรก » ภูมิภาค