วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 09:13 น.

ภูมิภาค

อำนาจเจริญ คัดเลือกข้าวหอมมะลิ ส่งประกวดระดับประเทศ

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564, 12.38 น.

นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมตัดสินการประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดอำนาจเจริญ ปีการเพาะปลูก 2563/2564 โดยมี คณะกรรมการตัดสินการประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดอำนาจเจริญ  เข้าร่วมการตัดสินการประกวด โดยร่วมกันคัดเลือกข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดของจังหวัดอำนาจเจริญ ที่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดอำนาจเจริญ ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้ ณ. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อส่งเข้าประกวดในระดับประเทศต่อไป

 


    

จังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการจัดการประกวดข้าวหอมมะลิปีการเพาะปลูก 2563/2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้การเพาะปลูกข้าวหอมมะลิของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตร ได้พัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลิให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  อันจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ โดยรวมของจังหวัดอำนาจเจริญ และประเทศต่อไป

 


    

สำหรับการประกวดข้าวหอมมะลิครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทเกษตรกรรายบุคคล มีเกษตรกรส่งเข้าประกวดที่ผ่านเกณฑ์ในเบื้องต้น จำนวน 12 ราย และประเภทสถาบันการเกษตร ซึ่งมีกลุ่มเกษตรกรส่งเข้าประกวด  2 กลุ่ม ซึ่งผลการประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดอำนาจเจริญ ประเภทเกษตรกรรายบุคคล ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ นางวงเดือน เถาว์ดี บ้านเลขที่ 53 หมู่ที่ 4 ต.โคกกลาง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1. ได้แก่ นางวาสนา เกิดผล บ้านเลขที่  24 หมู่ที่ 4 บ้านโคกกลาง อ.ลืออำนาจ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายปริชา เหมกัณฑ์ บ้านเลขที่ 146 หมู่ที่ 6 ต.หนองสามสี อ.เสนางคนิคม และรางวัลชมเชย ได้แก่ นายสมประสงค์ แสงทอง บ้านเลขที่ 128 หมู่ที่ 1 ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา และประเภทสถาบันเกษตรกร รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตข้าวกล้องอินทรีย์ เลขที่ 338 หมู่ที่ 9 ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน อนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพดิน เลขที่ 4 หมู่ที่ 9 ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ.

 

 

 

 

 

 

 

หน้าแรก » ภูมิภาค