วันพุธ ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2567 22:22 น.

ภูมิภาค

นครศรีธรรมราช จัดงานวันคนพิการสากล

วันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564, 17.40 น.

วันนี้ (25 มี.ค.64) ที่ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563 ภายใต้ประเด็นหลัก “สร้างคืนสังคมให้ดีกว่า : มุ่งสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่หลังโควิด-19 รวมคนทุกกลุ่ม เข้าถึงทุกคน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”  มีนายไตรรัตน์  ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคนพิการและให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม มีคนพิการเข้าร่วมงานประมาณ 400 คน

 

 

สำหรับกิจกรรมภายในงานพบกับการแสดงของคนพิการ การเปิดเทปบันทึกคำปราศรัยของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563 การอ่านสาส์นวันคนพิการสากล ประจำปี 2563 การมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคนพิการต้นแบบจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563 การมอบป้ายสถานที่ที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการและทุกคนแก่ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลขุนทะเล อ.ลานสกา การมอบของขวัญของรางวัลแก่คนพิการ นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการ การสาธิตอาชีพสำหรับคนพิการ การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือคนพิการ การให้คำแนะนำปรึกษา / การจดทะเบียน / การประกอบอาชีพ / การรักษาพยาบาลเบื้องต้น / การออกเอกสารรับรองความพิการและการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น รวมทั้งการจับสลากมอบของขวัญแก่คนพิการ

 

 

ทั้งนี้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสิทธิ โอกาส และความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมของคนพิการ โดยมุ่งหวังให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ทุกคนมีโอกาสและความเสมอภาคในทุกด้าน หรือการเป็นสังคมแห่งโอกาส ซึ่งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2564  ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ “คนพิการเข้าถึงสิทธิที่เป็นจริง ดำรงชีวิตอิสระ ในสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” ปัจจุบันประเทศไทยมีคนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจำตัวคนพิการจำนวน 2,071,568 คน คิดเป็นร้อยละ 3.07 ของประชากรทั่วประเทศ ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช  มีคนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 52,623 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.28 ของประชากรจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

หน้าแรก » ภูมิภาค