วันอาทิตย์ ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2564 08:01 น.

ภูมิภาค

โคราชแจงวุ่น! ปมพื้นที่เสี่ยงกักตัว 14 วัน ไม่ใช่ข้อสรุป ยันเดินทางได้ปกติแต่ต้องรายงานตัว

วันพฤหัสบดี ที่ 08 เมษายน พ.ศ. 2564, 13.41 น.
วันที่ 8 เม.ย. 2564 นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นพ.สสจ.นครราชสีมา เปิดเผยถึงกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา แล้วมีข่าวเผยแพร่ลงในโซเซียล เรื่องการกักตัวผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง 14 วัน ของ จ.นครราชสีมา นั้น ต้องเรียนว่า เป็นเพียงข้อหารือซึ่งยังไม่ได้สรุปมติฯ แต่เราได้ทำเป็นหลายแนวทาง เพื่อเสนอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้พิจารณา แนวทางที่เราเห็นร่วมกันก็คือแนวทางที่เราเคยดำเนินการคราวที่ จ.สมุทรสาครมีการระบาดครั้งก่อนนั้นถือว่าเป็นแนวทางที่กลางๆที่สุด ถ้ามาในเขตโคราชขอให้ไปรายงานตัว ว่า ท่านอยู่ในพื้นที่ที่ระบาดหรือมีไทม์ไลน์ที่เกี่ยวข้อง หรือตรวจสอบเรื่องไข้และเรื่องทางเดินหายใจ โดยยังไม่ได้เป็นการกักตัว แต่ขอความร่วมมือว่า ไม่ควรไปทำกิจกรรมใดๆที่เป็นการรวมกลุ่ม เมื่อทำธุระเสร็จขอให้รีบกลับบ้านและเฝ้าระวังตนเอง หากมีอาการผิดปกติก็ให้แจ้ง อสม.หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หากว่ามีประวัติเสี่ยง อยู่ในจุดเสี่ยงที่มีการระบาด และมี TimeLine ที่เสี่ยง ในกลุ่มนี้เราจะนำไปตรวจในโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่ง ก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่างๆทั้งหลายลงได้ ดังนั้นขอเรียนให้พี่น้องประชาชนได้สบายใจ
 
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า จ.นครราชสีมาได้ออกประกาศ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร , จ.ปทุมธานี , จ.นนทบุรี , จ.สมุทรปราการ และ จ.นครปฐม ซึ่งเป็นพื้นที่สีแดง และการจัดกิจกรรมต่าง ๆในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  ดังนี้ ขอให้บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร , จังหวัดปทุมธานี , นนทบุรี , สมุทรปราการและนครปฐม และเป็นผู้เดินทางเข้าพักในหมู่บ้านหรือชุมชนในจังหวัดนคราชสีมา ต้องรายงานตัวกับผู้นำชุมชน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ซึ่งอาศัยอยู่ ภายใน 12 ชั่วโมง นับแต่เดินทางมายังจังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง 5 จังหวัดข้างต้น หากเดินทางมายังจังหวัดนครราขสีมา ไม่อนุญาตให้เดินทางไปยังสถานที่ชุมชนแออัด ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เช่น สถานที่ท่องเที่ยว  , สถานบันเทิง , ตลาด เป็นต้น 
 
ส่วนการเข้าพักที่โรงแรม อาร์พาร์ตเมนต์ รีสอร์ต ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นหน้าที่ของโรงแรม อาร์พารัตเมนต์ รีสอร์ต จะต้องคัดกรองอาการและวัดไข้ ให้ผู้เข้าพักเมื่อเช็คอินแรกรับ และให้คัดกรองต่อเนื่องทุกวันตลอดระยะเวลาที่เข้าพัก รวมทั้งบันทึกรายละเอียดการเดินทางตามแบบรายงานแนบท้ายมาตรการนี้ส่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอที่เป็นที่ตั้งของโรงแรม อาร์พาร์ตเมนต์ รีสอร์ต ภายในวันที่บันทึกข้อมูลเพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูล รวมทั้งโรงแรม อาพาร์ตเมนต์ รีสอร์ต ซึ่งมีผู้เข้าพักที่เดินทางมาจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร , จังหวัดปทุมธานี , นนทบุรี , สมุทรปราการ และนครปฐม ต้องจัดแยกพื้นที่เข้าพัก สถานที่รับประทานอาหารแยกต่างหากจากผู้เข้าพักที่ไม่ได้เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และนครปฐม และจะต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา  เว้นระยะห่างทางสังคม โดยให้เว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย 3 เมตร ลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่โดยการ Scan QR Code "ไทยชนะ"หรือบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูลที่สถานที่นั้น ๆ จัดไว้ หากพบว่าผู้เข้าพักหรือประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง 5 จังหวัด ไม่ปฏิบัติตามให้ดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
 
ส่วนให้บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการและนครปฐม กรณีไป - กลับ ทั้งที่มาติดต่อราชการ หรือมาปฏิบัติภารกิจอื่นใดในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาต้องได้รับการคัดกรองอาการ วัดไข้และบันทึกรายละเอียดการเดินทางตามแบบรายงานแนบท้ายมาตรการนี้ โดยให้หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กร ผู้ดูแลสถานที่ และชุมชนทุกแห่ง แล้วรายงานข้อมูลและรวบรวมรายงานส่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอที่เป็นที่ตั้งของหน่วยงานหรือชุมชนภายในวันที่บันทึกข้อมูล เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลสำหรับตรวจติดตามโรคตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป ทั้งนี้เมื่อปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดนศรราชสีมาแล้วเสร็จให้เดินทางกสับภูมิสำเนาโดยเร็ว ในส่วนประชาชนในจังหวัดนครราชสีมามีความจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และนครปฐม จะต้องมีเอกสารแสดงเหตุผลความจำเป็นในการเดินทาง และต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สำหรับเขตเทศบาลต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ ปลัดอำเภอ ประกาศ ณ วันที่ 7 เม.ย. 2564

หน้าแรก » ภูมิภาค