วันจันทร์ ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2564 03:56 น.

ภูมิภาค

แม่บ้านมหาดไทยอำเภอแม่สอดมอบบ้าน ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

วันศุกร์ ที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2564, 13.17 น.
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ว่าที่ ร.ต.หญิงกัญญารัตน์ เชียรธานรักษ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอแม่สอดพร้อมด้วยนายธวัช  ธรรมแงะ  กำนันตำบลแม่ปะ  เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน  ตามโครงการสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้   ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนให้แก่ นายพิทักษ์  ปวงดอกจี๋   อายุ   54 ปี  อยู่บ้านเลขที่ 108 หมู่ที่ 1 ต.แม่ปะ   อ.แม่สอด จ.ตาก จำนวน 1 หลัง
 
สำหรับโครงการสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก  จำนวน 30,000 บาท  โดยอำเภอแม่สอด  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ  ฝ่ายปกครองบ้านแม่เหนือ  และประชาชนในพื้นที่   จิตอาสา ร่วมก่อสร้างบ้านเพื่อมอบให้แก่นายพิทักษ์ ปวงดอกจี๋  นอกจากนี้ทางแม่บ้านมหาดไทยอำเภอแม่สอด และ กิ่งกาชาติอำเภอแม่สอด ร่วมมอบปัจจัย และ  สิ่งของในการดำรงชีพอีกด้วย