วันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 06:47 น.

ภูมิภาค

"ทม.บ้านทุ่ม" จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 14.14 น.

ดำเนินการตาม แผนยุทธศาสตร์จังหวัด การพัฒนาคุณภาพคน และสังคม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การสนับสนุน ส่งเสริมและสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตท้องถิ่น เพื่อความมีเสน่ห์ของเมืองขอนแก่น สู่ความเป็น Smart City
  

 

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 22 ก.ค.2564 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นางฐิติรัตน์   อุดมวรรธน์ นายกเทศมนตรีเมืองทุ่ม เป็นประธานโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2564 ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 22 - 26 กรกฎาคม 2564 ซึ่งต้นเทียนจะจัดแสดงที่ บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม เพื่อให้ประชาชนได้เข้าร่วมชมต้นเทียนที่จัดทำขึ้นอย่างสวยงดงาม ภายหลังที่ทางจังหวัดขอนแก่น งดพืธีเปิดและงดจัดแสดงต้นเทียน 9 ต้น ของ 9 เทศบาลเมือง ที่ บริเวณศาลากลางจังหวัดขอนแก่น แล้วให้มาจัดในพื้นที่ ของตนเอง แทน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด ที่พุ่งขึ้น อย่างต่อเนื่อง ในจังหวัดขอนแก่น โดยมีพระครูเสรี อิทธิเตโช เจ้าคณะตำบลบ้านทุ่ม เขต 2 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ตลอดจนประธานสภาฯ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมใยพิธีหล่อเทียน ดังกล่าว
  

 


นางฐิติรัตน์ อุดมวรรธน์ นายกเทศมนตรีเมืองทุ่ม กล่าวว่า โครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2564 ร่วมกับจังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้ ตามที่จังหวัดขอนแก่นโดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์จังหวัด การพัฒนาคุณภาพคน และสังคม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การสนับสนุน ส่งเสริมและสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตท้องถิ่น เพื่อความมีเสน่ห์ของเมืองขอนแก่น สู่ความเป็น Smart City โดยมีนโยบายให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสากิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ร่วมกันจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา พื้นที่ท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัด เป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและช่วยกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่นให้กระเตื้องขึ้น