วันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 07:52 น.

ภูมิภาค

นครปฐมโควิดพุ่งไม่หยุดเพิ่มอีก 261 ราย เศร้าเสียชีวิต 3 ราย

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 15.14 น.
เมื่อวันที่ 22 ก.ค.2564 ที่จังหวัดนครปฐม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าสถานการณ์โรคโควิด 19  ตรวจพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มอีก 261 รายเสียชีวิต 3 รายผู้ป่วยสะสม 9,691 รายในพื้นที่จังหวัดนครปฐมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ทีม SAT & SRRTพบผู้ป่วยระลอกใหม่ รวมจำนวน 9,691 ราย  สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ประจำวันนี้ จำนวน 261 ราย เป็นสัญชาติ ไทย 252 ราย อื่นๆ 9 ราย ในการการเฝ้าระวังเชิงรุก 197 ราย การเฝ้าระวังเชิงรับ 64 รายค่าเฉลี่ยการพบผู้ป่วยในช่วง 7 วันที่ผ่านมา= 243 รายซึ่งมีแนวโน้มการระบาดคงตัวสัดส่วนเพศชาย หญิง เท่ากับ 1:09รวมสะสมผู้เสียชีวิต 104 ราย วันนี้ + 3 ราย อัตราป่วยตาย = ร้อยละ 1.07 (ระลอกธันวาคม 2 ราย)(ระลอกเมษายน 102 ราย) 
 
อำเภอที่พบสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อำเภอเมือง (68 ราย)อำเภอสามพราน (44 ราย) อำเภอนครชัยศรี (40 ราย)กลุ่มอายุที่พบมากได้แก่ ช่วงอายุ 21-30 ปี รองลงมาคือ 31-40 และ 41-50 ปี ตามลำดับปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ คือ การดำเนินกิจกรรมรวมกลุ่ม  กลุ่ม ในครอบครัวในโรงงานตลาด สถานประกอบการ การติดจากบุคคลในครอบครัว และเพื่อนร่วมงาน
 
ติดตามมาตรการ วิเคราะห์แนวโน้มในทุกอำเภอจัดทำมาตรการ เน้นการค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดสูง การแยกผู้ป่วยออกจากกลุ่มสัมผัสต่างๆ ลดการเดินทางไปยังแหล่งชุมชน สถานที่แออัด สำหรับหน่วยงานที่สามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้ ขอให้เริ่มดำเนินการ จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบการติดเชื้อในลักษณะครอบครัว และเพื่อนร่วมงานมากที่สุด จึงขอเน้นย้ำให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกันในกิจกรรมต่างๆ ในช่วงการระบาดนี้ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค 
 
ขณะนี้พบการติดเชื้อคนในครอบครัว เพื่อนร่วมงานสูงถึงร้อยละ 54 ดังนั้น ทุกองค์กร หรือครอบครัวขอให้ใส่หน้ากากอนามัยให้บ่อยที่สุดเท่าที่ทำได้ โดยเฉพาะในที่ทำงานขอให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอด และอย่ากินข้าวร่วมกัน และอยู่ในบ้านที่มีผู้สูงอายุขอให้ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อต้องพบท่าน

หน้าแรก » ภูมิภาค