วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 18:01 น.

ภูมิภาค

ผู้ว่าแพร่ลุยตรวจแหล่งมั่วสุมวัยรุ่น

วันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 19.55 น.

วันที่ 30 ก.ค. 2564 เวลา 10.00 น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ สั่งการให้ชุดจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการจังหวัดแพร่ ประกอบด้วย เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่/ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองแพร่,สมาชิก อส.จ.แพร่/อส.อ.เมืองแพร่ บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองแพร่,เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด พ.ร.,เจ้าหน้าที่ สนง.สรรพสามิตพื้นที่แพร่,เจ้าหน้าที่ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่,เจ้าหน้าที่ สนง.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่,เจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่,เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดแพร่และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดแพร่ ออกตรวจจัดระเบียบสังคมโดยได้ออกตรวจแหล่งมั่วสุมและหอพักในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ดังนี้.-

   1.ตรวจสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ฯ ร.9 ผลการปฏิบัติไม่พบการมั่วสุมแต่อย่างใด
   2.ตรวจสวนสาธารณะบริเวณท่าน้ำเชตวัน พบเด็กมั่วสุม จำนวน 4 คนพร้อมตรวจพบบุหรี่,ยาทามาดอล,ยาแก้ไอ,น้ำอัดลม
   3.ตรวจสวนสาธารณะร่องซ้อ(ศาลาเขียว) พบกลุ่มนักเรียน/นักศึกษารวม 7 คนกำลังนั่งมั่วสุมนั่งดื่มน้ำอัดลมผสมทรามาดอลและตรวจพบยาทามาดอลจำนวนหนึ่ง
   4.ตรวจแหล่งมั่วสุมบริเวณท่าน้ำคือแหล่งที่ 2 (หลังพระสังกระจาย) ไม่พบการมั่วสุมแต่อย่างใด
    5.ตรวจสวนสาธารณะฮิมเมก(น้ำคือ) พบกลุ่มบุคคลรวม 6 คน และตรวจพบยาแก้ไอ,น้ำอัดลม.ยาทรามาดอล,ยา B5 จำนวนหนึ่ง
    6.ตรวจสอบหอพักจำนวน 1 แห่งไม่พบการมั่วสุมแต่อย่างใด
     

 ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ผู้ปกครองของนักเรียน/นักศึกษาได้รับทราบพฤติกรรมของเด็กดังกล่าว และพนักงานสงเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาพร้อมกับบันทึกทะเบียนประวัติ,ว่ากล่าวตักเตือนไม่ให้มามั่วสุมและแนะนำให้มีการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อร้ายแรง

หน้าแรก » ภูมิภาค