วันศุกร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564 01:15 น.

ภูมิภาค

กอ.รมน.ลำพูน ลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาทุกข์

วันพุธ ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564, 11.10 น.

เมื่อวันที่  14 ก.ย. 64  ที่ผ่านมา พ.อ.โรมรัน ชูก้าน รอง ผอ.รมน.จังวัด ล.พ. (ท.) พร้อมด้วย นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง และ ผู้นำชุมชน ฯ ลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ (ถุงยังชีพ, แอลกอฮอล์ , หน้ากากอนามัย และ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ) ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่  ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน  ตามโครงการขับเคลื่อนแผนตำบล  มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ทราบ และเกิดความตระหนักรู้ยิ่งขึ้น