วันศุกร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564 00:08 น.

ภูมิภาค

นอภ.รัตนบุรี ร่วม ปปช.-ปปท. ตรวจสอบ "โคก หนอง นา โมเดล" ย้ำโปร่งใส

วันพุธ ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564, 16.02 น.
เมื่อวันที่ 15 ก.ย.64 ที่หอประชุมอำเภอรัตนบุรี นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี พ.ต.ท.ทนง เพิ่มพูน ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ท.เขต 3 ผู้แทน ผอ.ป.ป.ช.จังหวัดสุรินทร์ นายดุษฎี ดวงใจ ปลัดอำเภออาวุโส นายกณภัทร สมศรี พัฒนาการอำเภอ นายขวัญเมือง พรมสอน เกษตรอำเภอ นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ ผู้แทน องกรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และ คุณบุสดี ขุนศิริ ผู้อำนวยการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสุรินทร์ ร่วมประชุมซักซ้อมการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อกำหนดมาตรการควบคุม เฝ้าระวังการทุจริต และ สร้างการมีส่วนร่วม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่การกำหนดแนวทางขับเคลื่อนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้หน่วยงานอื่น อาทิ สำนักงานเกษตรอำเภอ เข้ามาสนับสนุน กระบวนการการต่อรองราคาที่โปร่งใส เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทุกราย โดยมีสื่อมวลชน และ หน่วยงานตรวจสอบร่วมสังเกตการณ์ การตรวจรับงานโดยเกษตรกรเจ้าของโครงการ และ หน่วยงานภาคราชการ รวมทั้ง ช่างโยธาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนเฝ้าระวังการทุจริตทุกขั้นตอน
 
 
ซึ่งจังหวัดสุรินทร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามโครงการดังกล่าว จำนวน 92 ราย โดยเป็นโครงการจัดสรรให้อำเภอรัตนบุรี ทั้งสิ้น 75 ราย รวมเป็นงบประมาณขุดปรับพื้นที่แปลงขนาด 1 ไร่ จำนวน 3,390,000 บาท และ งบประมาณสนับสนุนครัวเรือน อีกจำนวน 1,500,000 บาท เป้าหมายของโครงการเพื่อให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการตนเองและชุมชนให้มีความสุขได้อย่างยั่งยืน โดยการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต้องดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้การดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพ และ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างแท้จริง
 
 
ทั้งนี้ ข้าราชการ พนักงานทุกฝ่าย ที่ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ และ เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอดงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลากหลายสาขา ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยเฉพาะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทย