วันศุกร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564 00:01 น.

ภูมิภาค

"มข."เปิดตัว KKBSX แพลตฟอร์มออนไลน์ใหม่ รองรับการเรียนการสอน ได้ตลอด 24 ชม.

วันพุธ ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564, 17.34 น.

ครั้งแรกกับการเปิดตัว KKBSX แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ มอบโอกาสแห่งการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดให้ทุกคนได้พัฒนาทักษะอยู่เสมอบน KKBSX Platformแหล่งความรู้แห่งศาสตร์ธุรกิจจากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 


 เมื่อเวลา 12.00 น.วันที่ 15 กันยายน2564  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) โดยคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จัดแถลงข่าวเปิดตัว KKBSX Platform แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ใหม่ล่าสุด จากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้สโลแกน “Business Wisdom for Infinite Learning แหล่งความรู้ศาสตร์ธุรกิจ เพื่อการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด” รองรับการเรียนการสอนทั้งแบบ Degree, Non-Degree และการอบรมระยะสั้น ที่ผู้เรียนเข้าถึงได้สะดวกทุกที่ ทุกอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านธุรกิจ และการเตรียมสอบทักษะคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Digital Intelligence 2021) ได้ตลอด 24 ชม.โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัว KKBSX Platform และอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Literacy โดยมี รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์, ผศ.ดร.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ,รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ,ผศ.ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ,อ.นริศรา  พาลุสุข รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและภาพลักษณ์องค์กร, นายชวพงศธร ไวสาริกรรม ผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านเทคโนโลยี บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด,นายวุฒิไกร สุวรรณวานิช ตัวแทน 8 องค์กรเศรษฐกิจ จ.ขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดงาน พร้อมทั้งนักศึกษา บุคลากรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม และมีสื่อมวลชน ร่วมรับฟัง การแถลงข่าว อย่างคับคั่ง

 


 รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ตามที่ รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้กล่าวรายงาน และรศ.นพ.สุรพล วีระศิริ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ ได้กล่าวสนับสนุนการจัดงาน และสนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์ม KKBSX โดยทีมงานKKUMDX แล้วนั้น ทำให้มีความเชื่อมั่น ชื่นชมและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นการพัฒนา Platform KKBSXของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เนื่องจากมีความเหมาะสมในสภาวะการเรียนรู้ของผู้เรียนในปัจจุบัน ที่มีผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ และทุกคน

 


  

รศ.นพ.ชาญชัย กล่าวอีกว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก และสร้างบทบาทหน้าที่ในการอุทิศเพื่อชุมชนและสังคม มุ่งเน้นการเสริมสร้างความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด KKU Transformation โดยมีนโยบายสนับสนุนให้หน่วยงาน คณะวิชาต่างๆในมหาวิทยาลัย ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการจัดการศึกษา (Education Transformation) เพื่อเพิ่มการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนเพื่อก่อให้เกิดเสรีภาพทางความรู้และการเข้าถึงแหล่งความรู้ซึ่งรวมไปถึงการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัลสู่สังคม

 


  

ด้าน รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญและจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development) ที่มีความพร้อมในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และสามารถอยู่ในระบบนิเวศของธุรกิจในยุคสมัยใหม่ (Ecosystem of The New Paradigm of Business) ที่มีการเปลี่ยนผ่านทางด้านเทคโนโลยี (Technology Transformation) และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง “การจัดระเบียบโลกใหม่” (New World Order) ที่มาพร้อมกับ“วิถีธุรกิจในยุคใหม่” (Next Normal)
   

รศ.ดร.เพ็ญศรี กล่าวด้วยว่า คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้ต่อยอดพัฒนาระบบการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ที่รองรับเทคโนโลยีการทำงานและการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทุกเวลา ทุกสถานที่ สำหรับทุกคน และมุ่งเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) อย่างมีประสิทธิภาพ มีความทันสมัยก้าวทันต่อโลกในยุคปัจจุบัน บน KKBSX Platform “Business Wisdom for Infinite Learning แหล่งความรู้ศาสตร์ธุรกิจ เพื่อการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด” จะสามารถรองรับการเรียนการสอนทั้งแบบ Degree, Non-Degree และการอบรมระยะสั้น ที่ผู้เรียนเข้าถึงได้สะดวกทุกที่ ทุกอุปกรณ์  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านธุรกิจได้ตลอด 24 ชั่วโมง