วันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 11:57 น.

ภูมิภาค

จ.ร้อยเอ็ดทำข้อตกลงซื้อขายข้าว (MOU) ระหว่างผู้ประกอบการค้าข้าวกับกลุ่มเกษตรกร

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564, 20.16 น.

จ.ร้อยเอ็ดทำบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าว (MOU) ระหว่างผู้ประกอบการค้าข้าวกับกลุ่มเกษตรกรโครงการเชื่อมโยงการตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร  

 


วันนี้(23 กันยายน 2564)เวลา10.30น. ณ ศูนย์เมล็ดพันุธุ์ข้าวร้อยเอ็ด นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีการทำบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าว (MOU) ระหว่างผู้ประกอบการค้าข้าวกับกลุ่มเกษตรกรโครงการเชื่อมโยงการตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร ปี ๒๕๖๔  โดยมี นาง พัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดร้อยเอ็ด พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ประกอบการค้าข้าว เข้าร่วมพิธี

 


         

นายทองพูล ภูก๊ก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กล่าวว่า ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ได้มีการเห็นชอบ ให้ดำเนินโครงการเชื่อมโยงการตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรปี 2564/65  เพื่อสร้างตลาดข้าวอินทรีย์ ข้าว GAP ทั้งภายในและต่างประเทศ ให้เติบโตยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ชาวนาสามารถขายข้าวได้ในราคาที่สูงขึ้น มีแรงจูงใจที่จะผลิตข้าวให้ได้คุณภาพได้มาตรฐานปลอดภัย ส่งผลให้ชาวนา และผู้บริโภคสุขภาพดีขึ้น

 


โดยกระทรวงพาณิชย์ ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งภาคเอกชนที่สนับสนุนการผลิตข้าวอินทย์และข้าว GAP จัดเตรียมแผนการตลาดให้เชื่อมโยงรองรับผลผลิตของโครงการฯ โดยการจับคู่กับผู้ประกอบการที่ใช้ผลผลิตข้าวเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สูงขึ้น รวมถึงการจัดหาตลาดส่งออกเพิ่มขึ้น