วันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 12:22 น.

ภูมิภาค

โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ครูฝึกทหารภาคเหนือตอนบน รุ่นที่ 1

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564, 20.27 น.
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ณ มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่  เวลา11.30  น. พันเอกสงบศึก  วังแก้ว  รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ครูฝึกทหารกองประจำการในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ภาคเหนือตอนบน รุ่นที่ 1  ร่วมด้วยผู้มีเกียรติ พันเอก ประณต ศิริพันธ์  หัวหน้ากองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 33 พันโท นพอนันต์ ปาลิวนิช  รองหัวหน้ากองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 33  ผู้แทน ปปส.ภาค 5 และคณะวิทยากร  ประกอบด้วย นางสาวสุกันยา ใหญ่วงศ์ ผู้อำนวยการส่วนประสานพื้นที่ ว่าที่ร้อยเอก ดร.พัฒนดล พลเยี่ยม  หัวหน้ากลุ่มงานระบบฐานข้อมูล นางทิพากร ชีวสกุลยง หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ  นางสาวนฤมล  วรรณพริ้ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฯ  และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  นายกิตติชัย  เหลืองกำจร  ที่ปรึกษาศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางบังอร  สุปรีดา ข้าราชการบำนาญโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
  
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่ทหารในสังกัด มณฑลทหารบกที่ ๓๓ กองทหารราบที่ ๗ (ร.๗) กรมทหารราบที่ ๗ กองบินที่ ๅ (ร.๗ พัน ๑) กองพลทหารราบที่ ๗ กองบินทหารปืนใหญ่ที่ ๗ (ป พัน ๗ พล.ร.๗)  กองพันทหารพัฒนาที่ ๓ (พันพัฒนา 3 )  รวม ๒๐ นาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  กฎหมายยาเสพติด ทักษะชีวิต เทคนิคการสอน  และการใช้เทคโนโลยีการสอน   เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ฝึกสอนและสร้างการรับรู้ให้กับทหารกองประจำการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสังกัดต่อไป โดยกระบวนการจัดโครงการฯได้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันโรคโควิด 19
 
ทั้งนี้ จะดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ครูฝึกทหารกองประจำการในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ภาคเหนือตอนบน รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ 23-25  กันยายน 2564 ณ มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ และเมื่อสิ้นสุดโครงการฯ คณะวิทยากร จะร่วมติดตามประเมินผลการดำเนินงานในหน่วยงานของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในการฝึกสอนทหารกองประจำการใหม่ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

หน้าแรก » ภูมิภาค