วันเสาร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 05:46 น.

ภูมิภาค

นครปฐมโควิดลดเนื่องเหลือเพียง 62 ราย เสียชีวิต 2 ศพ

วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 11.04 น.
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ที่จังหวัดนครปฐม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานการณ์โรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมพบผู้ป่วยโควิดลดลงอย่างต่อเนื่องตรวจพบ วันนี้ 62 ราย เสียชีวิต 2 ราย ผู้ป่วยสะสมลดลงเหลืออีก 33,835 ราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ทีม SAT & SRRT  & IOพบผู้ป่วยระลอกใหม่ รวมจำนวน 33,835 ราย สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ประจำวันนี้ จำนวน 62 ราย จากข้อมูลผู้ป่วยในจังหวัดในการเฝ้าระวังเชิงรุก 32 รายการเฝ้าระวังเชิงรับ 30 รายสัญชาติ ไทย 62  ราย อื่นๆ  0  ราย ในจังหวัด นฐ 55 รายนอกจังหวัด 7 ราย ค่าเฉลี่ยการพบผู้ป่วยในช่วง 7 วันที่ผ่านมา= 80 รายซึ่งมีแนวโน้มการระบาดลดลง อย่างต่อเนื่องานสัดส่วนเพศชาย หญิง เท่ากับ 1:1.09มีผู้เสียชีวิต วันนี้ + 2 ราย รวมสะสมผู้เสียชีวิต 593 รายอัตราป่วยตาย = ร้อยละ 1.75 กำแพงแสน 20 ราย เมือง 16 ราย บางเลน 13 ราย สามพราน 3 ราย ดอนตูม 2 ราย พุทธมณฑล 1 ราย นครชัยศรี 0 ราย นอกจังหวัด 7 ราย ในเรือนจำ  0 ราย กลุ่มอายุที่พบมากได้แก่ ช่วงอายุ 21-30 ปี รองลงมาคือ 31-40 และ 41-50 ปี ตามลำดับ
 
ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ คือ การดำเนินกิจกรรมรวมกลุ่ม การติดต่อกันภายในครอบครัวในเพื่อนร่วมงาน สถานประกอบการต่างๆ ติดตามมาตรการ วิเคราะห์แนวโน้มในทุกอำเภอและแนะนำประชาชนปฏิบัติตนตามแนวคิด Universal Prevention  ได้แก่การออกจากบ้านเมื่อจําเป็นเท่านั้นเว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร ในทุกสถานที่สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าตลอดเวลา ทั้งที่อยู่ในและนอกบ้านที่มีคนมากกว่า 2 คนล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม ไอจาม หรือสัมผัสวัตถุ/สิ่งของ ที่ใช้ร่วมกันหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าที่สวมใส่อยู่ รวมทั้งใบหน้า ตา จมูก ปาก โดยไม่จําเป็นผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี และผู้มีโรคเรื้อรัง หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน เว้นแต่จําเป็น(น้อยครั้งและใช้เวลาสั้นที่สุด)ทําความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้หรือสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพแยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่นเลือกทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ ควรทานอาหารแยกสำหรับ หากทานร่วมกันให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัวหากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง เช่น สัมผัสผู้ที่อาจติดเชื้อ หรือมีอาการ ควรได้รับการตรวจด้วย ATK บ่อย ๆ เพื่อยืนยันว่ามีการติดเชื้อหรือไม่ หรือไปรับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้านได้อีกด้วย