วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 15:43 น.

ภูมิภาค

"มข."ติดอันดับ TOP 5 ประเทศไทย ในการจัดอันดับขององค์กรจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก

วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 20.18 น.

องค์กรจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจากสหราชอาณาจักร (Times Higher Education)หรือ THEได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วโลก ประจำปี 2022 ผ่านเว็บไซต์ โดยผลการจัดอันดับ World University Rankings 2022 by subject: business and economics สาขาด้านบริหารธุรกิจ และสาขาด้านเศรษฐศาสตร์

 

 

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา Times Higher Education หรือ THE ได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วโลก ประจำปี 2022 ผ่านเว็บไซต์
โดยผลการจัดอันดับ World University Rankings 2022 by subject: business and economics ด้านสาขาด้านบริหารธุรกิจ และสาขาด้านเศรษฐศาสตร์ ในการจัดอันดับในระดับโลก มหาวิทยาลัยขอนแก่น อยู่ในลำดับที่ 601+ ของโลก และการจัดอันดับในระดับประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ในลำดับ TOP 5 ของประเทศไทย โดยการจัดอันดับครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดอันดับ สาขาด้าน Business and Economics จากการประกาศผล "World University Rankings 2022 by subject: business and economics"
 

ซึ่งในประเทศไทยมีเพียง 5 มหาวิทยาลัยเท่านั้นที่ติดอันดับ ทั้งนี้ผลการจัดอันดับที่เกิดขึ้นนับเป็นผลงานที่ร่วมกันสนับสนุนและผลักดัน ของคณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี (KKBS) คณะเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ และคณะสหวิทยาการ

 


 

สำหรับ Times Higher Education (THE) เป็นองค์กรจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจากสหราชอาณาจักร และถือได้ว่าเป็นองค์กรแรกที่มีการวัดความสำเร็จของมหาวิทยาลัยทั่วโลกในการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งเปิดให้สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าส่งข้อมูลเข้าร่วม ได้ริเริ่มดำเนินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ เมื่อปี ค.ศ. 2004 โดยการจัดอันดับจะรวบรวมข้อมูลและให้น้ำหนักคะแนนแต่ละตัวบ่งชี้ โดยวิธีการส่งแบบสอบถามไปยังนักวิชาการเพื่อสำรวจ และเก็บข้อมูลอื่นๆ จากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 


 

ผลการจัดลำดับการจัดอันดับ TOP 5 ในระดับประเทศ ประเภทสาขาด้านบริหารธุรกิจ และสาขาด้านเศรษฐศาสตร์ เป็นดังนี้ อันดับโลก 501-600  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University),อันดับโลก 501-600 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Chulalongkorn University), อันดับโลก 501-600 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat Universityอันดับโลก 601+, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University)อันดับโลก 601+ ,มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University)

 


รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2022/subject-ranking/business-and-economics#!/page/0/length/25/locations/TH/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/scores.

หน้าแรก » ภูมิภาค