วันเสาร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 13:14 น.

ภูมิภาค

ร้อยเอ็ดเดินหน้าบรรเทาความเดือดร้อนปชช.ได้รับผลกระทบโควิด

วันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 08.47 น.
นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อม นายสนอง ดลประสิทธิ์ , นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมรับฟังผลการดำเนินงานและแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ห้องประชุมกันเกราชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธ์ุ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
 
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้เข้าร่วมโครงการจ้างงานของกระทรวง อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษา ประชาชนและบัณฑิตว่างงาน ให้มีงานทำและได้รับการพัฒนาทักษะการทำงานด้านต่างๆ เพื่อต่อยอดเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพต่อไปได้ ทั้งนี้ โครงการระยะที่ 1 ได้มีการจ้างงานทั้งหมด 115 อัตราๆละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 2.3 ล้านบาท ระยะที่ 2 มีการจ้างงานในจังหวัดร้อยเอ็ด 192 ตำบล จังหวัดยโสธร 78 ตำบล รวมเป็นเงิน 36.45 ล้านบาท ส่วนโครงการจ้างงานระยะที่ 3 ที่กำลังดำเนินการ มีการจ้างบัณฑิตฯ ค่าจ้าง 15000 บาทต่อเดือน ที่ถูกส่งไปทำงานในหน่วยงานต่างๆ เช่น ศูนย์ดำรงธรรม สำนักงานที่ดินและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตใหม่ และนักศึกษา ให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน
 
นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานโครงการจ้างงานระยะที่ 3 ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่และเป็นการช่วยเหลือนักศึกษา บัณฑิตที่ว่างงานและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-2019 ให้มีงานทำและได้รับค่าตอบแทนจากการทำงาน เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับชุมชนในท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจในการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต่อไป

หน้าแรก » ภูมิภาค