วันเสาร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 13:24 น.

ภูมิภาค

โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. ผู้ว่าฯสกลนครเชิญชวนออกไปใช้สิทธิ

วันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 13.50 น.
วันที่ 26 พ.ย. 64 นางจุรีรัตน์  เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวเชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งจัดพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 28 พ.ย. 2564  ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00  น.  ภายใต้มาตรการคัดกรองโรคโควิด-19  โดยจังหวัดสกลนครมี 890 หน่วยเลือกตั้ง นายก อบต.จำนวน  74 คน  และ สมาชิก อบต. รวม  856 คน  ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 452,517 คน    
 
ซึ่งจังหวัดสกลนครมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะทราบผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 28 พ.ย. 2564  สำหรับ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ต้องมีสัญชาติไทย แต่หากแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี   อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง  โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน  ต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง พร้อมลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือในบัญชีรายชื่อ  รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ได้แก่ บัตรเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
เข้าคูหาลงคะแนนทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องทำเครื่องหมาย  โดยบัตรเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลือกผู้สมัครได้หนึ่งคน   บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลือกผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้ไม่เกินจำนวนสมาชิกที่แต่ละเขตเลือกตั้งนั้นพึงมี   หากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด แล้วพับบัตรเลือกตั้ง  นำบัตรเลือกตั้งที่พับเรียบร้อยแล้วหย่อนใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง“ทุกเสียง คือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส”

หน้าแรก » ภูมิภาค