วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 16:45 น.

ภูมิภาค

ขอนแก่น เปิดลานวัฒนธรรมสร้างสุข

วันเสาร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2564, 11.18 น.

กระทรวงวัฒนธรรมได้มีแนวนโยบายใหม่ของกระทรวงวัฒนธรรม เปลี่ยนมิติของการขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรม ให้สามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยปรับเปลี่ยนกระทรวงฯ เป็นกระทรวงเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยแนวความคิด"สร้างเศรษฐกิจวัฒนธรรมใหม่ สร้างรายได้เสริมคุณค่าพัฒนาสังคม" และในด้านหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากรให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 


เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ พระธาตุศิโรดม ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดลานวัฒนธรรมสร้างสรรค์จังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น นางกมนรัตน์ สิมมาคำ วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น เครือข่ายวัฒนธรรม สื่อมวลชน เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ใน พิธีเปิด

 


นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยปรับเปลี่ยนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยในโมเดลเศรษฐกิจแบบใหม่ BCG Model (Bio- Circular -Green Economy )ซึ่งจะช่วยต่อยอดจุดแข็งของประเทศให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ในด้านความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม และกระทรวงวัฒนธรรมได้มีแนวนโยบายใหม่ของกระทรวงวัฒนธรรมที่เปลี่ยนมิติของการขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรม ให้สามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยปรับเปลี่ยนกระทรวงฯเป็นกระทรวงเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยแนวความคิด"สร้างเศรษฐกิจวัฒนธรรมใหม่ สร้างรายได้เสริมคุณค่าพัฒนาสังคม" และในด้านหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากรให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 


นายพันธ์เทพ กล่าวด้วยว่าโดยทุกคนในหน่วยงานร่วมคิด ร่วมสร้างกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมในการทำงานร่วมกันให้ทำงานอย่างมีความสุข ตามแนวคิดองค์กรแห่งความสุข (Happy workPlace)และทำกิจกรรมที่สนใจร่วมกันเพื่อให้มีความสุข โดยการทำกิจกรรมร่วมกันนอกเหนือจากเวลาทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ได้เห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ เปิดพื้นที่สร้างความสุขและจรรโลงใจ ผ่านวัฒนธรรมด้านการแสดง ดนตรีงานฝีมือ การแสดงสินค้า และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม การกีฬา อาหารและการละเล่นต่างๆส่งผลเชิงบวกต่อเด็กเยาวชนและประชาชนโดยรวม