วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 05:46 น.

ภูมิภาค

พิษบัตรเขย่ง ปราจีนบุรี เลือกตั้ง–นับคะแนนใหม่ 3 อำเภอ 9 ม.ค.นี้

วันศุกร์ ที่ 07 มกราคม พ.ศ. 2565, 20.22 น.
วันที่ 7 ม.ค.65  ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรีรายงาน  จากกรณีที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นั้น ทาง กกต.ได้สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ เหตุตามมาตรา 105 วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 คือกรณีที่ผลการนับคะแนนเลือกตั้งมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน จำนวน 38 จังหวัด 120 หน่วยเลือกตั้ง
 
ได้แก่ จ.ชัยภูมิ จ.มุกดาหาร จ.มหาสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี จ.นครราชสีมา จ.ปราจีนบุรี จ.ระยอง จ.ลพบุรี จ.สระแก้ว จ.สมุทรปราการ จ.พระนครศรีอยุธยา จ.เพชรบุรี จ.สุพรรณบุรี จ.กาญจนบุรี จ.ปทุมธานี จ.อ่างทอง จ.นนทบุรี จ.นครปฐม จ.อุทัยธานี จ.นครศรีธรรมราช จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.สงขลา จ.สุราษฎร์ธานี จ.ชุมพร จ.สตูล จ.กาฬสินธุ์ จ.ขอนแก่น จ.นครพนม จ.หนองคาย จ.สกลนคร จ.เลย จ.กำแพงเพชร จ.พิจิตร จ.พิษณุโลก จ.ลำปาง จ.สุโขทัย และจ.อุตรดิตถ์
 
ส่วนที่พื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรี ได้ให้มีการออกเสียงคะแนนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล(ส.อบต.) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) ในจังหวัดปราจีนบุรีใหม่นั้น นายกรกฎ เชาว์จริญผล ผอ.กกต.ประจำจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่า   ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)  ในจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28พ.ย.64 นั้น คณะกรรมการเลือกตั้ง(กกต.)ได้รับรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล(ส.อบต.) และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดปราจีนบุรี (อบต.) แล้ว ปรากฏว่ามีหน่วยเลือกตั้งที่มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ อ.ศรีมโหสถ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ(อบต.)  เขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ,  อำเภอกบินทร์บุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ (ส.อบต.)  เขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 
 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562   ประกอบข้อ202ของระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่3)พ.ศ.2564 คณะกรรมการเลือกตั้งจึงสั่งยกเลิกการเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งดังกล่าวและสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น โดยให้ดำเนินการดังนี้
 
1.ให้วันอาทิตย์ที่ 9 ม.ค.65เป็นวันออกเสียงลงคะแนนใหม่ 2.ให้ดำเนินการออกเสียงลงคะแนนใหม่ตามระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2564ขอให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์ตามวันเวลาดังกล่าว
 
และที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย(อบต.) อ.เมืองปราจีนบุรี เขตเลือกเลือกตั้งที่ 7 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ได้มีการสั่งให้นับคะแนนผลการเลือกตั้งใหม่ โดยได้สั่งการให้ กกต.ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด(อบต.) ดำเนินการนับคะแนนใหม่เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ ( 6 ม.ค.)